کارون http://golesorkh77.mihanblog.com 2020-03-29T11:50:45+01:00 text/html 2019-08-09T20:53:39+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی بیو عاشقانه انگلیسی اینستاگرام و تلگرام با ترجمه و معنی http://golesorkh77.mihanblog.com/post/425 <div itemprop="articleBody" class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://www.jesarat.com/love-sms-series-11/">بیو عاشقانه انگلیسی</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a href="https://www.jesarat.com/love-sms-series-11/"><img class="aligncenter wp-image-167530 size-full" src="https://img.bisms.ir/2014/02/love-sms-series-11.jpg" alt="بیو عاشقانه انگلیسی ، بیو عاشقانه انگلیسی با معنی ، بیو عاشقانه انگلیسی کوتاه برای تلگرام ، بیو عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی" width="600" height="320"></a></p> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <a href="https://www.jesarat.com/">سایت جسارت</a> تمام تلاش خود را کرده ایم تا بهترین و جدیدترین بیو عاشقانه انگلیسی را برای شما کاربران گرامی تهیه نماییم.</p> <h3 style="text-align: center;">بیو عاشقانه انگلیسی با معنی</h3> <p style="text-align: center;">If I ever write story about my life, don’t be surprised if your name appears billion time</p> <p style="text-align: center;">اگر من روزی داستان زندگی ام را نوشتم، تعجب نکن اگر دیدی نام تو میلیاردها با برده شده …</p> <p style="text-align: center;">I want you to be happy, but I want you to be happy with Me</p> <p style="text-align: center;">من دوست دارم خوشحال باشی، اما دوست دارم با من خوشحال بشی</p> <p style="text-align: center;">You feel like a beautiful backdrop to my life. You make me feel whole</p> <p style="text-align: center;">تو مثل یک پس زمینه زیبا در زندگی منی. تو باعث میشی احساس کافی بودن کنم.</p> <p style="text-align: center;">I feel like my life started on the day I met you. You’re a dream</p> <p style="text-align: center;">من احساس می کنم زندگی من از روزی شروع شد که تو را دیدم. تو مثل یک رویایی</p> <p style="text-align: center;">I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you</p> <p style="text-align: center;">دوست دارم، نه تنها به خاطر چیزی که هستی، بلکه به خاطر چیزی که من هستم وقتی با تو ام</p> <p style="text-align: center;">I just love hugging you. Having you within my arms makes everything possible</p> <p style="text-align: center;">من فقط دوست دارم در آغوش بگیرمت. داشتن تو در میان دستانم هر چیزی را ممکن می کنه.</p> <p style="text-align: center;">I feel so lucky and so successful just to have such a beautiful woman at my side</p> <p style="text-align: center;">من خیلی خیلی احساس خوش شانسی و موفقیت میکنم، فقط به خاطر داشتن زنی زیبا در کنار خودم</p> <h3 style="text-align: center;">بیو عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی</h3> <p style="text-align: center;">With You, I forget all my problems. With You, Time Stands Still</p> <p style="text-align: center;">با تو من تمام مشکلاتم را فراموش می کنم. با تو زمان می ایستد.</p> <p style="text-align: center;">Love is a bridge between two hearts</p> <p style="text-align: center;">عشق پلی است میان دو قلب عاشق</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با ترجمه</h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR">Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.</span></p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی</h3> <p style="text-align: center;">For every negative</p> <p style="text-align: center;">there is a positive</p> <p style="text-align: center;">برای هر منفی</p> <p style="text-align: center;">یه مثبتی وجود داره!</p> <h3 style="text-align: center;">بیو تلگرام عاشقانه انگلیسی با ترجمه</h3> <p style="text-align: center;">Silence is the most powerful scream</p> <p style="text-align: center;">سکوت قوی ترین فریاد است.</p> <h3 style="text-align: center;">بیو اینستا عاشقانه انگلیسی با ترجمه</h3> <p style="text-align: center;">The kites always rise with adverse winds</p> <p style="text-align: center;">بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند<strong><br> </strong></p> <h3 style="text-align: center;">متن بیو عاشقانه انگلیسی با ترجمه</h3> <p style="text-align: center;">Always the huge blaze is from small spunkie</p> <p style="text-align: center;">همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”</p> <h3 style="text-align: center;">بیو عاشقانه انگلیسی کوتاه برای تلگرام</h3> <p style="text-align: center;">The only heaven I’ll be send to is when I’m alone with you</p> <p style="text-align: center;">تنها بهشتی که به آن فرستاده خواهم شد زمانی است که با تو تنها هستم</p> <h3 style="text-align: center;">بیو تلگرام عاشقانه انگلیسی کوتاه</h3> <p style="text-align: center;">I Can’t Describe My Feeling</p> <p style="text-align: center;">I Really Miss You So Much</p> <p style="text-align: center;">نمی تونم احساساتمو توصیف کنم</p> <p style="text-align: center;">واقعا خیلی دلتنگتم …</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عاشقانه انگلیسی کوتاه</h3> <p style="text-align: center;">if i want you, never worry</p> <p style="text-align: center;">about who wants me</p> <p style="text-align: center;">وقتی من تو رو می خوام هرگز نگران</p> <p style="text-align: center;">کسی نباش که منو می خواد!</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عاشقانه انگلیسی برای تلگرام</h3> <p style="text-align: center;">You see a person’s true colors when you are no longer benefical to their life</p> <p style="text-align: center;">شخصیت واقعی هر کس رو وقتی می بینی که دیگه براش سودی نداشته باشی.</p> <h3 style="text-align: center;">متن بیوگرافی عاشقانه انگلیسی برای تلگرام</h3> <p style="text-align: center;">When words fail, tears speak</p> <p style="text-align: center;">هنگامی که از کلمات کاری ساخته نیست، اشک ها صحبت می کنند!</p> <h3 style="text-align: center;">جمله عاشقانه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام</h3> <p style="text-align: center;">I wish we could see ourselves through eyes of the person we lov</p> <p style="text-align: center;">آرزوم اینه که می تونستیم با چشم های کسی که دوستش داریم خودمون رو ببینیم</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عاشقانه انگلیسی اینستا</h3> <p style="text-align: center;">Never let someone waste your time twice</p> <p style="text-align: center;">هرگز به هیچکس اجازه نده وقتت را دوبار هدر بده</p> <h3 style="text-align: center;">متن عاشقانه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا</h3> <p style="text-align: center;">I’ve compromised with the sun to start the morning with your first heartbeat</p> <p style="text-align: center;">من با خورشید قرار گذاشتم صبح را با تپش قلب تو شروع کنیم</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عاشقانه انگلیسی برای اینستا</h3> <p style="text-align: center;">The heart is not like a box that gets filled up; it expands in size the more you love</p> <p style="text-align: center;">دل آدما مثل جعبه نیست که پر بشه، بلکه هرچه بیشتر عشق و محبت بورزی بزرگ تر می شه</p> <h3 style="text-align: center;">Bio عاشقانه انگلیسی</h3> <p style="text-align: center;">You have my heart, keep it safe</p> <p style="text-align: center;">قلب من پیش توئه، مراقبش باش</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عاشقانه انگلیسی</h3> <p style="text-align: center;">Live for ourselves for showing that to others</p> <p style="text-align: center;">برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی شکست عشقی انگلیسی</h3> <p style="text-align: center;">Hope is the only thing stronger than fear</p> <p style="text-align: center;">امید، تنها چیزی است که از ترس قوی تر است</p> <h3 style="text-align: center;">بیوگرافی عشقی انگلیسی</h3> <p style="text-align: center;">Life is short. Live passionately</p> <p style="text-align: center;">زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن</p> </div> text/html 2019-06-26T12:11:50+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی تعبیر خواب نان گرفتن از مرده http://golesorkh77.mihanblog.com/post/424 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب نان گرفتن از مرده</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;">در این مطلب از <strong><a href="http://www.jesarat.com/">سایت جسارت</a></strong> می خواهیم در مورد <strong><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe/">تعبیر خواب نان</a></strong> دادن و نان گرفتن از مرده صحبت کنیم.شاید شما هم عزیزانی را داشته باشید که در قید حیات نیستند و این خواب را دیده باشید.</p><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/"><img class="aligncenter wp-image-166387 size-full" title="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" src="http://img.bisms.ir/2016/11/nan-khabe-6-1.jpg" alt="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" width="600" height="300"></a></h3><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب نان گرفتن از مرده چیست</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">آن گونه که از تعبیر بزرگان تعبیر خواب بر می آید دادن هر چیزی به مرده بد است و گرفتن هر چیزی نیز خوب است.یعنی اگر ما در خواب به مرده نان بدهیم خوب نیست و گرفتن نان از مرده بسیار خوب است.</p><p style="text-align: center;">حضرت دانیال معتقد است که اگر در خواب از مرده نان بگیرید بسیار خوب است و به شما مالی می رسد از جایی که اصلا فکرش را هم نمی کنید.به طور کلی گرفتن هر نوع خوردنی از مرده روزی حلال و فراوان است.</p><p style="text-align: center;">منوچهر مطیعی معتقد است که گرفتن هر چیزی در خواب از مرده خوب است و اگر نان از مرده بگیریم روزی فراوان و حلال به شما می رسد.</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><a href="http://www.jesarat.com/orang-sleep-12/" title="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده"><img src="http://img.bisms.ir//2016/12/bisms.ir-2016-12-10-65x65.jpg" alt="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده" title="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده" width="65" height="65"></a></div><a href="http://www.jesarat.com/orang-sleep-12/" title="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده">تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده</a><div class="post-des">اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی ...</div></div><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/"> <img class="aligncenter wp-image-166388 size-full" title="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" src="http://img.bisms.ir/2016/11/nan-khabe-6-2.jpg" alt="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" width="600" height="300"></a></h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب گرفتن نان از مرده</a></strong></span></h3><p style="text-align: center;">محمد بن سیرین معتقد است که گرفتن نان و قرآن و غذا در خواب از مرده خیلی خوب است. اگر به شما قرآن داد که شما در اطاعت خدا پیشی می گیرید و گرفتن نان و غذا هم اشاره به روزی فراوان شما دارد.</p><p style="text-align: center;">امام جعفر صادق ع <strong><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">دیدن نان در خواب</a></strong> را خوب می دانند و بر خیر و برکت و ولایت و مال حلال و عیش خومش تعبیر می کند و گرفتن نان از مرده روزی حلال است.</p><p style="text-align: center;">ابراهمی کرمانی گرفتن نان از مرده را عیش و نعمت تعبیر می کند.اگر مرده به شما نان جو داد نشان پارسایی است و اگر نان برنج به شما داد تعبیرش کار و تلاش توام با موفقیت است.</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><a href="http://www.jesarat.com/key-sleep-2/" title="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده"><img src="http://img.bisms.ir//2016/12/79_bisms.ir-2016-12-26-65x65.jpg" alt="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده" title="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده" width="65" height="65"></a></div><a href="http://www.jesarat.com/key-sleep-2/" title="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده">تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده</a><div class="post-des">داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل ...</div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-166386 size-full" title="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" src="http://img.bisms.ir/2016/11/16_bisms.ir-2016-11-12-1.jpg" alt="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" width="600" height="300"></span></a></div><div style="text-align: center;">ابراهمی کرمانی گرفتن نان عدس و باقلا و نخود از مرده تمام شدن غم و اندوه می داند.به طور کلی گرفتن نان در خواب از مرده دلیل بر خیر و برکت است.اگر مرده به شما نان سفید است تعبیرش ثروت زیاد است.</div><div style="text-align: center;">تعبیر خواب گرفتن نان سیاه از مرده ثروت کم است.اگر در خواب دیدید که مرده نان می پخت و سپس به شما داد تعبیرش این است که در کارها موفق می شوید.</div><div style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب گرفتن نان خشک از مرده</a></strong> غلبه بر دشمنان است و گذفتن نان تازه تمام شدن دوره بد زندگی شما است.</div><div><h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب نان گرفتن از مرده</a></span></strong></h1></div> text/html 2018-09-13T22:12:53+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی گلچین زیباترین شعر در مورد معلم http://golesorkh77.mihanblog.com/post/423 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد معلم,شعر در مورد معلم کلاس اول,شعر در مورد معلمان,شعر در مورد معلم و استاد,شعر در مورد معلم پرورشی,شعر در مورد معلم بازنشسته,شعر در مورد معلم خوب,شعر در مورد معلم وشاگرد,شعر در مورد معلم بد,شعر در مورد معلم کودکانه,شعر در مورد معلم کلاس دوم,شعر درباره معلم کلاس اول,شعر درباره معلم و استاد,شعر در مورد مربی پرورشی,شعر درباره معلم پرورشی,شعر در باره معلم بازنشسته,شعر درمورد معلم خوب من,شعر درباره معلم خوب,شعر در مورد روز معلم کودکانه,شعر درباره معلم کودکانه,شعر کودکانه در مورد روز معلم,شعر کودکانه در مورد مقام معلم,شعر در مورد معلم برای کودکان,شعر کودکانه در مورد معلم و مدرسه,شعر های کودکانه در مورد معلم,دانلود شعر کودکانه در مورد معلم,شعر کودکانه در مورد تشکر از معلم,شعر در وصف معلم,شعر در وصف معلم و استاد,شعری در وصف معلم,شعر زیبا در وصف معلم,شعر در وصف مقام معلم,شعر در وصف روز معلم,شعر نو در وصف معلم,شعر کودکانه در وصف معلم,بهترین شعر در وصف معلم,شعر ترکی در وصف معلم,شعری در وصف معلم بازنشسته,شعری زیبا در وصف معلم,شعری در وصف روز معلم,شعر زیبا در وصف معلم,اشعار زیبا در وصف معلم,اشعار زیبا در وصف مقام معلم,شعرهای زیبا در وصف معلم,شعر زیبا در وصف مقام معلم,یک شعر زیبا در وصف معلم,شعر زیبا در وصف روز معلم,شعری زیبا در وصف روز معلم,شعری در وصف مقام معلم,اشعار در وصف مقام معلم,اشعار در وصف روز معلم,شعر کوتاه در وصف روز معلم,شعر وصف روز معلم,شعرهای کودکانه در وصف معلم,اشعار کودکانه در وصف معلم,بهترین اشعار در وصف معلم,شعر معلم,شعر معلم وشاگرد,شعر معلم شهریار,شعر معلم کودکانه,شعر معلم <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سهراب سپهری" href="http://www.jesarat.com/sepehri" target="_blank" rel="noopener">سهراب سپهری</a>,شعر معلم سپاس,شعر معلم ایرج میرزا,شعر معلمی,شعر معلمتی ازف لک التحیه,شعر معلم مهربان من,شعر در مورد معلم وشاگرد,شعر طنز معلم وشاگرد,دانلود شعر معلم وشاگرد,شعر درباره معلم شهریار,شعر روز معلم شهریار,شعر روز معلم از شهریار,شعر روز معلم کودکانه,شعر کودکانه در مورد معلم,شعر برای روز معلم کودکانه,شعر درباره روز معلم کودکانه,شعر های کودکانه معلم,شعر کودکانه در مورد روز معلم,شعر در مورد روز معلم کودکانه,شعری کودکانه معلم,شعر کوتاه معلم کودکانه,شعر معلم و شاگرد سهراب سپهری,شعر معلم و کودک سهراب سپهری,شعر تنبیه معلم از سهراب سپهری,شعر درباره معلم از سهراب سپهری,شعر سهراب سپهری درمورد معلم,شعر سهراب سپهری درباره ی معلم,متن شعر معلم سپاس,دانلود شعر معلم سپاس,شعر سرود سپاس معلم,شعر درباره سپاس معلم,دانلود شعر سرود سپاس معلم,شعر در مورد سپاس معلم,شعر معلم از ایرج میرزا,شعر ایرج میرزا در وصف معلم,شعر ایرج میرزا در باره معلم,شعر ایرج میرزا در مقام معلم,شعر یا معلمی,شعر الى معلمی,شعر شکرا معلمی,شعر عن معلمین,شعر فی معلمی,قصیده معلمتی ازف لک التحیه,شعر معلم مهربان من ستاره <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آسمان" href="http://www.jesarat.com/baran" target="_blank" rel="noopener">آسمان</a> من,شعر معلم مهربان من ستاره ی آسمان من,شعر ای معلم مهربان من,متن شعر معلم مهربان من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم"><img class="alignnone wp-image-123112 size-full" title="شعر در مورد معلم" src="http://img.bisms.ir//2017/10/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم.jpg" alt="شعر در مورد معلم" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد معلم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید.معلمی شغل انبیا است و اجری عظیم دارد و باید همیشه متشکر از معلمان عزیزمان باشیم.<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حروف درس الفبا ی ما معلم بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تمام صحبت ما یک صدا معلم بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به روی تخته ی چوبی همیشه بی پایان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شروع نام خدابود، تا معلم بود</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/father-about-poems/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوشا! القاب و نام تو معلم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوشا! عزو مقام و تو معلم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سخنهایت بود آب حیاتم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوشا! درس و کلام تو معلم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" rel="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم کلاس اول</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو ای باروح وجان من صمیمی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو ای آموزگارم ، بهترینی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کنددرچهره ات <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84" target="_blank" rel="noopener">گل</a> آشیانه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کلید مشکلات سرزمینی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکوه دستهایت آسمانی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کلید مخزن گنج الهی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پیمبرگفته من آموزگارم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علی شدبنده ی روح معانی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دوباره دوره کردی کودکی را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دوباره بخش کردی عاشقی را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلمان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای معلم ای سر و پا جان من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;ای طلوع مهتاب تابان من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ای که بی تو کوه علم ریزد زمین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;ای هستی ،ای خورشید تابان سفید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگر بی تو باشد هم جهان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;نخواهم زنده ماند ای روح من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای که در مقابلت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;زبانم قاصر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای زمین ،ای کهکشان ،ای کوه علم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;جان من ،ای هستیم ،ای خون من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;ای معلم ،ای سر و پا ،جان من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; ای که بی تو بشکند سنگ صبور</span></p> <p style="text-align: center;" align="baseline"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; ای هستی ،ای خورشید تابان سپید</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم و استاد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یاد وقت مدرسه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">لحظه های پرنشاط کودکی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می نوشت خانم معلم تند تند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از حساب و از علوم و هندسه</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم پرورشی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر دم که می گویی سخن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جان می دهی ما را به تن &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;در جان دمیدن در بدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اعجاز عیسا می کنی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم بازنشسته</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با دانش خود هر زمان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بخشی حیات جاودان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خضری و آب زندگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در ساغر ما می کنی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم خوب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دستت چو از گچ شد سپید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آید ید بیضا پدید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یعنی به هنگام عمل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اعجاز موسا می کنی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم وشاگرد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه برپا ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;چه برپایی شد آن برپا،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">معلم نشئتی دارد ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;معلم علم را در قلب می کارد،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;معلم گفته ها دارد،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی از بچه های آن کلاس درس گفتا بچه ها برجا .</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم بد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سلام ای معلم بزرگوار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که رهنمای زندگانی منی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رفیق دوره ی عزیز کودکی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چراغ دوره ی جوانی منی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم کودکانه</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو با کلام گرم و مهربان خود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به من شجاعت و امید می دهی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مرا هراس از غم سیاه نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو مژده های شادی سپید می دهی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد معلم کلاس دوم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سلام ای که در اتاق تنگ درس</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دل مرا چو آسمان گشوده ای</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به پرتو سواد دیده ی&nbsp; مرا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به راز های این جهان گشوده ای</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر درباره معلم کلاس اول</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای نشانه ی پاکی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای امید بیداری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای معلم خوبم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای محبت جاری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من اسیر شب بودم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">توچراغ راه من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل ماه تابیدی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در شب سیاه من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از تو دیدگان من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چون ستاره روشن شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نکته های شیرینت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شمع روشن من شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">راه زندگانی را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو به من نشان دادی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شور و عشق و ایمان را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در دلم تو بنهادی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خانه ی دل من شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جایگاه مهر تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من همیشه می مانم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در پناه مهر تو</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر درباره معلم و استاد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">به علم افزون و والائی معلم</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">اگر چه بی تمنایی معلم</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">فضیلت آنچنان اندر وجودت</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">که گویا چون معمایی معلم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-معلم">شعر در مورد مربی پرورشی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">کنون سرباز قرآنی معلم</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">محصل جسم و تو جانی معلم</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">محصل چون قمر محتاج نور است</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">توئی خورشید نورانی معلم</span></p><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">خواص ترنجبین و طریقه مصرف ترنجبین برای نوزادان</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%db%8c%d8%ae%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%db%8c%d8%ae%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر و خواص میخک و باروری در زنان و آمادگی رحم برای بچه دار شدن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%ad/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%ad/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه خواص شکلات تلخ و دیابت و کنترل قند حون</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آیا از فواید و خاصیت انگور قرمز برای سلامت قلب اطلاع دارید؟</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">فواید و خواص بهار نارنج و فشار خون برای کنترل این بیماری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد چای به لیمو در بارداری و خواص این دمنوش</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص زردچوبه برای کبد و دیگر خواص آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b3/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b3/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد زردچوبه درمانی و خواص بسیار این ادویه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی کامل با خواص ماش برای کودکان و استفاده در غذا</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص گندم در غذا و دیگر خواص های این گیاه شگفت انگیز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص مصرف خاکشیر و سرکه سیب برای کاهش وزن و لاغری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b2%d8%b1%d8%b4%da%a9-%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b2%d8%b1%d8%b4%da%a9-%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص و عوارض زرشک کوهی و طرز تهیه چای زرشک</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">خواص چای و دمنوش به لیمو و فشار خون بالا و پایین</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آموزش پخت و طرز تهیه خورشت آلو بخارا با مرغ با گوشت</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b9%d9%84%d9%81-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b9%d9%84%d9%81-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">مضرات و خواص علف چای هایپیران برای افسردگی چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص زردچوبه برای پوست صورت بهمراه ماسک زردچوبه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص برگ سنا برای لاغری و پوست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">مضرات و خواص گل محمدی برای لاغری و کاهش وزن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی کامل با خواص برگ سنا برای لاغری و کاهش وزن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">مضرات و خواص برگ بو در طب سنتی برای پوست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1> text/html 2018-09-08T15:39:03+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی آموزش پخت و طرز تهیه ماهی سفید شمال سرخ شده در فر http://golesorkh77.mihanblog.com/post/422 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">ماهی سفید</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/" title="ماهی سفید" target="_blank" class="csslink">ماهی سفید</a> ,ماهی سفید شکم پر,ماهی سفید به انگلیسی,ماهی سفید در فر,ماهی سفید پرورشی,ماهی سفید شمال,ماهی سفید سرخ شده,ماهی سفید دریای خزر,ماهی سفید در کانادا,ماهی سفید شکم پر در فر,ماهی سفید شکم پر گیلانی,ماهی سفید شکم پر شمالی,ماهی سفید شکم پر در فر,ماهی سفید شکم پر طرز تهیه,ماهی سفید شکم پر بدون فر</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/"><span style="color: #0000ff;"><img class="wp-image-153127 size-full aligncenter" title="ماهی سفید" src="http://img.bisms.ir/2018/06/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده.jpg" alt="ماهی سفید" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد ماهی سفید</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماهی سفید Rutilus frisii kutum از خانواده CYPrinidae ، از گونه های با ارزش ماهیان دریای مازندران بوده که در ابهاب شمال ایران به میزان ۵۱۸۰ تن در سال صید شده و عمد تا به وسیله یخ نگهداری و عرضه می شود .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">پخت ماهی سفید</a></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای طبخ این غذا هر ماهی‌ای را می‌توانید انتخاب کنید ولی ماهی سنگسر، صبور و سفید جز بهترین‌ها هستند. البته ماهی‌های نازک را نیز می‌توان به صورت شکم‌پر طبخ کرد بنابراین خریدن ماهی تازه و مناسب اولین قدم است. بعد از آن، روش مزه‌دار کردن ماهی به هرچه خوشمزه‌تر شدن آن کمک می‌کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">طرز تهیه ماهی سفید سرخ شده</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ماهی رو بعد از شستن تو مخلوط آرد و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt" title="نمک" target="_blank" class="csslink">نمک</a> وزردچوبه و ادویه مخصوص ماهی و روغن به صورت ساده سرخ میکنیم. بعد تو یک ماهیتابه جدا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/garlic" title="سیر" target="_blank" class="csslink">سیر</a> فراوون سرخ میکنم بعد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coriander" title="گشنیز" target="_blank" class="csslink">گشنیز</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/parsley" title="جعفری" target="_blank" class="csslink">جعفری</a> رو خرد کرده و بعد به سیر اضافه میکنم و تفت میدم بعد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-آب-نارنج-برای-لاغری/" title="آب نارنج" target="_blank" class="csslink">آب نارنج</a> یا آب لیموی تازه رو اضافه میکنیم و ماهی های سرخ شده رو به این مواد اضافه می کنیم و زیر شعله ی گاز رو کم میکنیم تا بوی آب لیمو یا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC" title="نارنج" target="_blank" class="csslink">نارنج</a> توی ماهی بپیچه وبعد از ربع ساعت ماهی با طعم و چاشنی خوشمزه آماده است. مقدار آب لیمو یا نارنج بستگی به ذائقه شما داره در ظرفتون رو هم باید بزاررید تا آّلیمو بخار بشه و عطرش تو همه غذاتون بپیچه.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">پخت ماهی سفید در فر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برخی ماهی رو به خاطر بو یا طعم خاصش نمی خورند و برخی هم به خاطر پرزحمت بودن و دود ودم و کثیف کاری که ممکنه موقع سرخ کردن ایجاد کنه (هرچند که میشه ماهی رو هم تمیز و با ارامش سرخ کرد) اما با مزه دار کردن ماهی و سوخاری کردن ان در فر دیگه اون دو مشکل برطرف میشه . اما نکته مهمش برای من اینه که ماهی در روغن سرخ نمیشه ، بنابراین مصرف روغن کمتر به معنی دریافت کالری کمتر خواهد بود , و اگر مایل بودید اون رو جزوغذاهای رژیمی یا کم کالری تون قراربدید . ماهی های درشت که طعم کمتری دارند مثل ماهی تن و یا ماهی های که کمی خشک هستند و یا گاهی بوی ضخم دارند , یا خوشمزه نیستند با این رسپی خیلی خوب جواب میدن .من از فیله ماهی استفاده کردم چون بدون تیغه و البته خوردنش هم راحت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/leek" title="تره" target="_blank" class="csslink">تره</a> . حالا شما با هرنوع ماهیی که میل دارید تهیه کنید .مواد لازم : فیله ماهی 2 عدد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/onion" title="پیاز" target="_blank" class="csslink">پیاز</a> رنده شده 1 قاشق غذاخوری کره 1 قاشق غذاخوری کچاپ 1 قاشق چایخوری نمک و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل" target="_blank" class="csslink">فلفل</a> 1 قاشق چایخوری پودر سیر 1 قاشق چایخوری کورن میل 4 قاشق غذاخوری آرد 1 تا 2 قاشق غذاخوری پودر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cheese/" title="پنیر" target="_blank" class="csslink">پنیر</a> 1 قاشق غذاخوری نکته : به جای پودر سیر میتونید ازیک حبه سیر تازه رنده شده و به جای کورن میل از ارد سوخاری استفاده کنید. اگرمایل بودید کره را حذف کنید و به عنوان غذای کم کالری با کمی سبزیجات پخته میل کنید چون ماهی بردد شده ، و لایه آرد و کورن میل روی ان به اندازه کافی سیر کننده است و نیازی به استفاده از نان یا برنج در کنار غذا نخواهید داشت . طرز تهیه : ماهی رو نمک وفلفل بزنید و یک لیموی تازه روی اون بچلونید و یکی دو ساعت در یخچال بگذارید (این قسمت برای مزه دارشدن بیشتر ماهیه و اگر فرصت ندارید حذفش کنید).کره را در ظرف کمی ذوب کنید (من چند ثانیه در مایکروویو گذاشتم ، میتونید روی حرارت یا حتی دمای محیط کمی اون رو اب کنید) . کچاپ و پودرسیر و پیازرنده شده و و نمک و فلفل رو به کره اضافه کنید و هم بزنید تا ترکیب بشن .ظرفتون رو برای اینکار بزرگ و تخت انتخاب کنید(من از ظرف پای استفاده کردم) تا فیله ها راحت در اون جا بشن و تمام مواد جذب اولین تکه ماهی نشه. حالا در ظرف دیگری ارد و کورن میل و پودر پنیر وکمی نمک و فلفل رو مخلوط کنید .کف سینی فر رو آلومینیم بکشید و کمی چرب کنید . حالا با کمک دو تاچنگال (که دستتون هم الوده نشه ) یک تکه ماهی بردارید اول در ترکیب کره و بعد در ترکیب آرد بزنید .یک چنگال رو آزاد کنید و با اون کمی از ترکیب آرد برداشته روی ماهی بریزید و کمی پرس کنید. حالا تکه ماهی رو بلند کنید و با همین چنگال چند ضربه آروم به اون بزنید تا آرد اضافه اون بریزه . ماهی ها رو در سینی فر چیده و در فر که از قبل روی حرارت 400 درجه فارنهایت یا 200 درجه سانتیگراد گرم کردید قرار بدهید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">رستوران ماهی سفید</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رستوران ماهی سفید با هدفمندی جهت شناخت هر چه بیشتر از غذاهای سنتی خصوصا گیلانی در تهران مشغول به فعالیت نمود و خرید مستقیم از بازارهای محلی گیلان به صورت تازه در اختیار مشتریان عزیز قرار داده و فضای دلنشینی را برای جذب توریست و تورهای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C" title="گردشگری" target="_blank" class="csslink">گردشگری</a> ایجاد نموده است. با توجه به این عملکرد با تداوم کیفیت مطلوب دارای دریافت لوح تقدیر از رستوران محبوب می‌باشد.مدیریت این رستوران با سابقه مدرس <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c" title="آشپزی" target="_blank" class="csslink">آشپزی</a> و مدیر اجرایی تورهای گردشگری و با توجه به این فضا و امکانات میزبان بسیاری از جشن‌ها و سمینارها بوده و آماده عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات در کلیه غذاهای ایرانی می‌باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">تعبیر خواب ماهی سفید</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="تعبیر خواب" target="_blank" class="csslink">تعبیر خواب</a> ماهی حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blue" title="آبی" target="_blank" class="csslink">آبی</a> که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A6-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8" title="ثروت" target="_blank" class="csslink">ثروت</a> است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید. لوک اویتنهاو می گوید : ماهی ماهیگیری : سود زیاد ماهیهای بزرگ : رضایت ماهیهای کوچک : شکست ماهیهای مرده : ناراحتی پختن آنها : داشتن خانه با سامان خریدن آن : اطلاعات غلط ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است آنلی بیتون مى‏گوید: ۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند . ۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید . ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد . ۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید . ۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید . ۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است . ۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">قیمت ماهی سفید</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) 22,000 نمودار تغییر قیمت سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) 19,000 نمودار تغییر قیمت سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم ) 16,000</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سفید-سرخ-شده/">سبزی پلو با ماهی سفید</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مواد لازم برنج 1 کیلوگرم ماهی سفید 2 کیلوگرم سبزی‌ معطر ½1 کیلو گرم کره یا روغن مایع 200 گرم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/saffron" title="زعفران" target="_blank" class="csslink">زعفران</a> حل‌شده در آب 3 قاشق غذا‌خوری آبلیمو ¼ پیمانه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a> ¼ پیمانه پیاز 2 عدد سیر 2 حبه نمک و فلفل به مقدار لازم طرز تهیه سبزی (تره، جعفری، گشنیز، شوید و برگ سیر) را پاک کرده، خوب می‌شوییم و می‌گذاریم تا آب‌شان کامل برود و سپس خرد می‌کنیم. یک قابلمه آب می‌گذاریم روی اجاق تا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> بیاید. برنج را که با نمک از چند ساعت قبل خیس کرده‌ایم، می‌شوییم تا نمک اضافی آن برود و آن را در قابلمه آب جوش می‌ریزیم و کمی نمک می‌زنیم و می‌گذاریم بپزد تا برای آبکش‌کردن آماده شود. برنج را کمی زنده‌‌تر بر می‌داریم و آبکش می‌کنیم و کنار می‌گذاریم. طرز چلوی ساده آبکشی را ببینید تا نکات و ریزه‌کاریهای آن را فراموش نکنید. زعفران را دم کنید. نکاتی در مورد خرید، نگهداری و مصرف زعفران را در این مطلب بخوانید. یک قاشق غذاخوری کره و دو قاشق غذاخوری آب ته قابلمه می‌ریزیم. زعفران دم‌کرده را هم اضافه می‌کنیم و قابلمه را روی اجاق قرار می‌دهیم. در صورتی که بخواهیم سبزی‌پلو ته‌دیگ داشته ‌باشد، می‌توانیم نان‌لواش را تکه‌تکه کنیم و کف قابلمه بچینیم به طوری که کف قابلمه با نان پوشیده شود. ته‌دیگ نان در سبزی‌پلو، یکی از خوشمزه‌ترین ته‌دیگ‌هاست. سپس یک لایه دو سه سانتی‌متری از برنج، روی ته‌دیگ می‌ریزیم و با یک لایه سبزی، روی برنج را خوب می‌پوشانیم. این کار را لایه‌لایه ادامه می‌دهیم تا پلو و سبزی تمام‌شود. کمی آب و روغن (از کره آب‌کرده هم می‌توانید استفاده کنید) روی همه برنج می‌ریزیم. درب قابلمه را دم‌کنی می‌گذاریم. شعله را کم می‌کنیم. تا آماده شدن سبزی‌پلو، حدود 30 دقیقه وقت داریم. پس، از این فرصت برای سرخ‌کردن ماهی استفاده می‌کنیم. فیله‌های ماهی‌ را خوب می‌شوییم. پیاز را خلالی خرد می‌کنیم. سیر را هم خرد می‌کنیم و همراه با آبلیمو، سرکه، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/turmeric" title="زردچوبه" target="_blank" class="csslink">زردچوبه</a> ،نمک و فلفل، داخل ظرف مسطحی که چند سانتی‌متر دیواره داشته باشد، می‌ریزیم. تکه‌های ماهی را 3 تا 5 دقیقه در این مایه قرار می‌دهیم و آن‌ها را زیرو رو می‌کنیم تا همه‌جای ماهی با آن آغشته شود. این سس، هم ماهی را ترد می‌کند و هم بوی زُخم آن را از بین می‌برد. این سس را برای درست کردن هر نوع ماهی‌ دیگر می‌توانید استفاده کنید. روغن را در تابه می‌ریزیم و آن را داغ می‌کنیم. ماهی‌ها را در تابه می‌گذاریم. یک طرف ماهی که سرخ شد ماهی را برمی‌گردانیم تا طرف ‌دیگر آن‌هم سرخ‌شود. بعد از سرخ شدن چند ثانیه‌ای ماهی را بالا می‌گیریم تا روغن اضافه‌اش گرفته‌شود. یا اینکه روی یک تکه دستمال آشپزخانه می‌گذاریم تا روغن اضافی آن گرفته شود. وقتی پلو آماده شد؛ کف قابلمه را در آب سرد فرو می‌بریم تا ته‌دیگ آن کامل و درسته کنده شود. پلو را در یک دیس گرد بر‌می‌گردانیم و ماهی‌ها را در کنار آن قرار می‌دهیم و غذا را داغ همراه با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lemon" title="لیموترش" target="_blank" class="csslink">لیموترش</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive" title="زیتون" target="_blank" class="csslink">زیتون</a> پرورده سرو می‌کنیم.</span></p> text/html 2018-09-04T15:59:00+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی آیا شما فکر می کنید چهره ی زشت به دیگران دارید؟ اعتماد به نفس شما این است؟ http://golesorkh77.mihanblog.com/post/420 <div align="center"><a href="http://golesorkh77.mihanblog.com/post/420" target="" title=""><b> آیا شما فکر می کنید چهره ی زشت به دیگران دارید؟ اعتماد به نفس شما این است؟</b></a><br><br>دانشمندان آمریکایی متوجه شده اند که عملکرد نامناسب برخی از فرآیندهای مغز در برابر چهره آن را وسواس در افراد مبتلا به آسم "بدبختانه" رنج می برد.<br>حدود 2 درصد از جمعیت جهان از یک بیماری به نام "اختلال تنفس بدنی" یا "دیسمورفوفایی" رنج می برند. هنگامی که آنها در مقابل آینه قرار می گیرند، آنها خود را زشت و وسواس می بینند، و به تدریج با ترس در معرض آینه قرار می گیرند.<br><br>حدود یک چهارم افراد مبتلا به این بیماری خودکشی در نتیجه رنج از دیدن چهره آنها در آینه می باشند. بسیاری از افراد دیگر نیز فکر می کنند که واقعا در صورت و بدن هستند و به همین علت جراحی زیبایی زیبایی انجام می دهند اما هرگز در مورد چهره آنها احساس خوبی ندارند.<br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp;<br><br>گروهی از محققان دانشکده پزشکی دانشگاه لس آنجلس اکنون کشف کردند که مغز این بیماران چهره های خیالی خود را با شیوه ای غریزی پردازش می کند. فعالیت مغزی این افراد در مراکز بصری و همچنین سیستم کمر در پیشانی تغییر کرده است. براساس گزارش CNN، محققان دریافتند که در مغز این افراد یک اشتباه رخ داده است که ممکن است دلیل آن این باشد که آنها زشت هستند.<br><br>مغز 17 "ترس ترس" و 17 فرد سالم برای درک بهتر این موضوع با استفاده از <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>رزونانس مغناطیسی</b></a> مورد بررسی قرار گرفت، در حالی که همه آنها به تصویری از چهره و یا یک تصویر از یک بازیگر مشهور نگاه کردند. به این ترتیب، دانشمندان متوجه شدند که در مغز «ترس های ناامید»، فضاهای مختلف لوب فرونتال نورون به صورت غیر طبیعی روشن می شود. نتایج این تحقیق می تواند به بهتر شدن درک اینکه آیا این اختلال درونی است یا درک می کند، کمک می کند.</div> text/html 2018-09-03T10:23:16+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی توانایی تشخیص سلول های بنیادی http://golesorkh77.mihanblog.com/post/419 <div align="center"><a href="http://golesorkh77.mihanblog.com/post/419" target="" title=""><b>توانایی تشخیص سلول های بنیادی</b></a><br><br>سلول های بنیادی را می توان به چهار نوع سلول های بنیادی کامل، مولکولی و سلول های بنیادی کامل تقسیم کرد: بر اساس توانایی آنها برای تمایز و تبدیل آنها به سلول های بنیادی دیگر: "تمام قدرت" (یا همه) قدرت: به سلول اووسیت و سلول های جنینی در مرحله 4 سلولی و گفته می شود که 8 سلول قادر به ساخت همه بافت های بدن، مننژیت های آمنیوتیک و کوریون (بی نظیر) و جفت هستند. این سلول ها را می توان از جنین های چهار یا پنج روزه از تخمک های حاصل شده توسط روش های آزمایشگاهی و در محیط کشت خاصی کشت نمود. از این رو، سلول های کامل بدن نیز به عنوان سلول های بنیادی جنینی شناخته می شوند. انعطاف پذیری: این سلول ها می توانند سلول های چندین بافت را تولید کنند. از جمله لایه اکتودرم، mesoderm و اندودرم سلول، که مربوط به لایه خارجی، میانی و درونی جنین است. سلول های بنیادی اکسترودر پیش سازهای سلول های پوست و سلول های سیستم عصبی هستند. سلول های مزودرمی پیش سازهای عصبی، عضلانی، چربی، بافت همبند، خون، سلول های لوله ای کلیوی و غیره هستند. سلولهای اندودنتیکی پیش سازهای سلول های پانکراس، سلول های تیروئید و ریه هستند. در بزرگسالان نوع سلول بنیادی با قدرت بالا كه دارای منبع مكودرمی است در خمیر دندان و بعضی از بافت های چرب مشاهده می شود. بعضی از این سلول ها (سلول های بنیادی جنینی جنینی) می توانند از خون در بند ناف پس از تولد نوزاد بدست آید. ویژگی مهم این سلول ها لنفوسیت های نابالغ است. از این رو، موفقیت پیوند پیوسته با پیوند مغز استخوان علاوه بر فراهم آوردن گلبولهای قرمز برای آنها نیز می تواند حاصل شود. از آنجایی که سلول های بنیادی جنینی جنینی "پلوتونیوم" هستند و قادر به تمایز در همه بافت های بدن هستند، دریافت آنها از بند ناف یک افق جدید برای درمان بسیاری از بیماری ها در آینده ای نه چندان دور است. چند ضلعی: یک کلاس پایین از سلول های با قدرت بالا و می تواند سلول های مختلفی از یک بافت مشخص تولید کند. مانند سلول های بنیادی مغز استخوان که می توانند انواع مختلفی از سلول های خونی مانند قرمز، سفید، لنفوسیت ها و پلاکت ها تولید کنند. سلول های بنیادی در بافت های مختلف (عصب، پوست، و غیره) بزرگسالان در این دسته قرار دارند. "Unipotent": به سلول هایی اشاره دارد که تنها قادر به تولید یک سلول مجزا هستند. مانند لنفوسیت B که تنها توانایی تولید پلاسموسیت ها است.<br>کشت سلول های بنیادی جنینی<br><br>جنین 3 تا 5 روز نام بلستوسیست نام دارد. Blastocyst توده از 100 سلول یا بیشتر تشکیل شده است. سلول های بنیادی سلول های داخلی بلستوسیست است که در نهایت به سلول، بافت و اندام های بدن تبدیل می شود. توسعه سلول های بنیادی در محیط آزمایشگاهی، فرهنگ ها نامیده می شود. در حقیقت، جداسازی سلول های بنیادی جنینی با انتقال سطح داخلی بلستوسیست به یک سلول آزمایشگاهی آزمایشگاهی پلاستیکی حاوی بستر تغذیه ای به نام محیط کشت انجام می شود. تقسیم و تکثیر سلول ها بر روی سطح این ظرف انجام می شود. سطح داخلی ظرف معمولا با پوست جنین موش پوشیده شده است. این سلول ها قادر به تقسیم نیستند. این لایه لایه فیدر، در لایه فیدر به اصطلاح نامیده می شود. دلیل استفاده از این سلول ها این است که سطوح نرمال را برای سلول های بنیادی در نظر بگیریم تا از آن جدا نشویم. علاوه بر این، سلول های این لایه مواد مغذی را به محیط کشت منتقل می کنند. بعد از چند روز، سلول های کشت شروع به رشد و تقسیم شدن به این محیط می کنند. هنگامی که این کار انجام می شود، سلول های کشت شده که مطرح شده اند از این محیط حذف شده و به محیط تازه کشت منتقل می شوند. فرایند بازپرداخت سلول ها چندین بار و بارها و بارها پس از 6 ماه یا بیشتر، سلولهای اولیه 30 به هزاران میلیون سلول بنیادی جنینی تبدیل می شوند. سلول هایی که در این دوره به مدت 6 ماه در این محیط مخصوص تقسیم شده اند و تمایز قائل نیستند، به نام پلوروپاتنت نامیده می شوند. اخیرا راه حل هایی برای کاهش زمان تولید سلول های بنیادی پیشنهاد شده است.<br>سلول های بنیادی بالغ<br><br>گفته شده است که سلول هایی هستند که از بافت بزرگسال بالغ پس از تولد جدا شده اند. سلول های بنیادی خون که براساس مغز استخوان، مغز، کبد و دیگر بافت ها هستند، توانایی تفکیک شدن در بعضی بافت ها هستند.<br>موانع استفاده از سلول های بنیادی<br><br>یکی از این موانع، مشکل رد شدن است. اگر سلول های بنیادی تزریقی تزریق شده به یک بیمار تزریق شود، ممکن است سیستم ایمنی بیمار توسط مهاجمان خارجی مورد حمله قرار گیرد. اما استفاده از سلول های بنیادی بزرگسال تا حدی این مشکل را کاهش می دهد. از آنجا که سیستم ایمنی بیمار سلول های بنیادی خود بیمار را باز نمی دارد.</div> text/html 2018-06-12T22:45:20+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی سرخالو http://golesorkh77.mihanblog.com/post/418 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/lychee-and-blood-circulation/">سرخالو</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;">سرخالوی چینی ، سرخالو چیست ،میوه سرخالو چیست،سرخالو میوه،خواص میوه سرخالو،<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/photos" title="عکس" target="_blank" class="csslink">عکس</a> میوه سرخالو،خواص سرخالو،میوه سرخالو،میوه سرخالو،میوه ی سرخالو،نام دیگر میوه سرخالو،فواید سرخالو،درخت سرخالو،خاصیت سرخالو،سرخالوی مژکی،سرخالو مژکی</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/lychee-and-blood-circulation/"><img class="aligncenter" title="سرخالو» برای بهبود گردش خون مفید است" src="http://img.bisms.ir//2016/02/35_bisms.ir-2016-08-6.jpg" alt="سرخالوی چینی ، سرخالو چیست ،میوه سرخالو چیست،سرخالو میوه،خواص میوه سرخالو،عکس میوه سرخالو" width="200" height="240"></a></span></p> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> می خواهیم در مورد سرخالو صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.سرخالو (Lychll) میوه ای است که پوست آن سرخ و چرم مانند و تیغ تیغی و شبیه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/strawberry" title="توت فرنگی" target="_blank" class="csslink">توت فرنگی</a> است. قسمت خوراکی آن سفید، شفاف، سفت و آبدار است. این میوه استوایی به وفور در جنوب چین، جنوب تایوان، شمال ویتنام، اندونزی، فیلیپین و هند کشت می شود.لازم به ذکر است این میوه تا جایی که ما اطلاع داریم در ایران وجود ندارد و قصد ما از بیان خاصیت این میوه، آشنایی بیشتر خوانندگان با خواص میوه های مختلف است که طی سفرهای خود ممکن است اسم آن را بشنوند و همچنین انگیزه ای باشد برای واردکنندگان تا در کنار وارد کردن انواع و اقسام لوازم لوکس و تزئینی، توجهی هم به محصولات گیاهی و زیست محیطی سایر نقاط دنیا داشته باشند.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/lychee-and-blood-circulation/">سرخالو چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">سُرخالو[۱] میوهٔ گیاهی است با نام علمی سرخالوی چینی (Litchi chinesis) متعلق به تیرهٔ ناترکیان (Sapindaceae) و راستهٔ ناترک‌سانان. پوست آن سرخ و چرم‌مانند و تیغ‌تیغی و شبیه به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/strawberry" title="توت فرنگی" target="_blank" class="csslink">توت فرنگی</a> است؛ قسمت خوراکی آن سفید و شفاف و سفت و آبدار است و شکل آن از گرد و گاه بیضی و قطر آن از یک تا یک ونیم سانتیمتر متغیر است؛ شیرین و معطر و بومی جنوب چین و مناطق مجاور آن است. از میان تولیدکنندگان این محصول در آسیای جنوب شرقی، شبه قاره ی هند و آفریقای جنوبی، چین، تولید کننده ی اصلی سرخالو است و پس از آن هند (۷۱ درصد محصول سالانه ی هند در ایالت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bahar" title="بهار" target="_blank" class="csslink">بهار</a> تولید می شود.) قرار دارد.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/lychee-and-blood-circulation/">آشنایی با میوه سرخالو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">پوست این میوه، قرمز، چرم‌مانند و تیغ‌تیغی و شبیه به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/white-mulberry" title="توت" target="_blank" class="csslink">توت</a> فرنگی است، قسمت خوراکی آن سفید و شفاف و سفت و آبدار است و شکل آن از گرد و گاه بیضی و قطر آن از یک تا یک و نیم سانتیمتر متغیر است. جالب اینجاست که این میوه هسته <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coffee" title="قهوه" target="_blank" class="csslink">قهوه</a>‌ای رنگی دارد که طعم آن با خود میوه متفاوت است و پاکستانی‌ها با مخلوط کردن آن با خامه و سایر مواد از آن به عنوان دسر بعد از غذا استفاده می‌کنند. لیچی جزو میوه‌هایی است که رسیده بودن آن را می‌توان از بوی خوشش تشخیص داد. پوست این میوه قرمز رنگ و سفت است اما اگر شیوه خوردن آن را بلد باشید پوست سفت لیچی به راحتی از میوه جدا می‌شود و شما می‌توانید مغز سفید رنگ و شیرین آن را میل کنید. اندازه لیچی تقریبا با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" title="آلو سیاه" target="_blank" class="csslink">آلو سیاه</a> برابر است. هنگامی که اولین بار این میوه را می‌خورید احساس می‌کنید دهانتان خشک شده است اما پس مدتی که لیچی در دهان شما آب شد از خوردن آن لذت خواهید برد.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/lychee-and-blood-circulation/"><img class="irc_mi alignnone" title="سرخالو» برای بهبود گردش خون مفید است" src="http://img.bisms.ir//2016/02/91_bisms.ir-2016-08-6.jpg" alt="سرخالوی چینی ، سرخالو چیست ،میوه سرخالو چیست،سرخالو میوه،خواص میوه سرخالو،عکس میوه سرخالو" width="250" height="150"></a></span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/lychee-and-blood-circulation/">خواص سرخالو</a></span></strong></h3> <p>مغذی و مقوی معده است و به هضم غذا کمک می کند، در موارد بزرگ شدن غده ها و تومورها تجویز می شود، برای معالجه گزش جانوران سمی مصرف می شود حال اگر میوه را همراه با دانه اش دم کنید و آب آن را بنوشید: <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" title="سرفه" target="_blank" class="csslink">سرفه</a> را تسکین می دهد برای کاهش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-glucose/" title="قند خون" target="_blank" class="csslink">قند خون</a> مفید است اختلالات عصبی و دردهای عصبی را برطرف می کند هسته‌ی سرخالو هم خالی از فواید نیست و خواص هسته‌ی این میوه عبارتند از: تشنگی را تسکین می دهد خنک کننده و قابض است مسکن درد می باشد برای معالجه آماس بیضه مفید است آن را دم کنید و آبش را بنوشید. سرفه را تسکین می دهد. در موارد اختلالات عصبی و تسکین دردهای عصبی فتق تجویر می شود</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/lychee-and-blood-circulation/">کدام کشورها سرخالو دارند</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">لیچی در ابتدا یک میوه جنگلی بود اما کم کم مردم جنوب چین و کشورهای حوزه شبه‌قاره هند شروع به کشت آن کردند و باغ‌های لیچی به وجود آمد که هم مکانی زیبا برای تفریح بود و هم مکانی برای چیدن و صادرات این میوه منحصر به فرد. امروزه نیز این میوه استوایی در کشورهای تایلند، فلیپین، هند، آفریقای جنوبی، آمریکا، نیوزیلند، ژاپن، استرالیا و پاکستان کشت می‌شود اما خاستگاه نوع مرغوب آن شبه‌قاره هند به ویژه پاکستان است. اگر خواسته باشید لیچی بخرید بهتر است میوه‌ای بخرید که پوست آن صورتی رنگ باشد تا زود خراب نشود اگر پوست لیچی سبز یا زرد باشد نارس است و اگر قرمز باشد بر اثر رسیده بودن زود خراب می‌شود. اگر از لیچی در یخچال نگهداری شود یک هفته بیشتر دوام نمی‌آورد پس بهتر است به مقداری از این میوه بخرید که زود مصرف شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>بیشتر بخوانید : <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mangifera-indica">انبه</a></span> ♥ <span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://www.jesarat.com/strawberry">توت فرنگی</a></span> ♥ <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/pineapple">آناناس</a></span> ♥ <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/pomegranate">انار</a></span> ♥ <span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="http://www.jesarat.com/kiwifruit">کیوی</a></span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-06-08T05:56:51+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی سالک http://golesorkh77.mihanblog.com/post/417 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">سالک</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سالک" href="http://www.jesarat.com/solicitor/" target="_blank" rel="noopener">سالک</a> ،سالک چیست،معنی سالک چیست،سالک چیست ویکی پدیا،سالک چیست،سالک چیست،بیماری سالک چیست،پشه سالک چیست؟،زخم سالک چیست،حشره سالک چیست،درمان سالک چیست</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/solicitor/"><img class="aligncenter wp-image-153962 size-full" title="سالک" src="http://img.bisms.ir/2018/06/Solicitor.jpg" alt="سالک" width="444" height="234"></a></p> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> می خواهیم در مورد سالک صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.سالَک یا لیشمانیوز پوستی (نام‌های رایج در افغانستان: سال‌دانه یا دانه‌سال) شایع‌ترین نوع بیماری پوستی لیشمانیاز است که بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می‌شود. عامل این بیماری انگلی به نام لیشمانیا است. سالک در کشورهای گرمسیری از جمله چین، سوریه، عربستان سعودی ، عراق، ایران، فلسطین، قفقاز و جنوب‌شرقی روسیه، پاکستان، افغانستان و هند شایع است. سالانه ۱۹ هزار مورد ابتلا به سالک در ایران ثبت می‌شود که سه هزار مورد آن مربوط به استان فارس است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">نحوه انتقال سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">سالک توسط گزش برخی گونه‌های پشه خاکی آلوده منتقل می‌شود. پشه خاکی بسیار کوچک است و اندازه آن حدود یک سوم پشه‌های معمولی است و به سختی دیده می‌شود. در ایران دو نوع سالک شهری (نوع خشک) و روستایی (نوع مرطوب) وجود دارد. در سالک نوع شهری (خشک) مخزن بیماری عمدتا بیماران مبتلا و به طور تصادفی سگ‌ها هستند. به این ترتیب پشه خاکی ماده پس از خونخواری از اطراف زخم سالک، آلوده شده و در خونخواری مجدد در فرد سالم باعث انتقال بیماری می‌شود. در سالک نوع روستایی (مرطوب) <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="موش" href="http://www.jesarat.com/mouse" target="_blank" rel="noopener">موش</a>‌های صحرایی مخزن بیماری هستند و پشه خاکی ماده پس از خونخواری از موش صحرایی مبتلا، آلوده شده و در خونخواری مجدد در فرد سالم باعث انتقال بیماری می‌شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">سالک چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در حقیقت سالک یک ضایعه‌ی پوستی و زیرپوستی (زیر جلدی) عفونی از نوع گرانولوماتوز (برآمدگی و سفت و دانه دانه شدن نسج در اثر عفونت) است که باعث بروز زائده‌های نوک‌تیز روی پوست می‌شود که این زائده‌ها بعدا تبدیل به زخم (از نوع خشک یا مرطوب) می‌شوند. عوامل ایجاد کننده‌ی سالک، انگل‌های لیشمانیا ماژور (L. major) و لیشمانیا تروپیکا (L. tropica) هستند که بیشتر در مناطق هند، اطراف پاکستان، نواحی مدیترانه‌ای، کشور‌های شوروی سابق، افغانستان، آفریقا، سودان و منطقی از این دست یافت می‌شوند. این بیماری عموما در کودکان و جوانان ایجاد می‌شود. اصلی‌ترین میزبان این انگل‌ها انسان و عامل ناقل آنها نوعی پشه‌ی خاکی است (نوع P.papatasi در شبهقاره هند و نوع P.sargenti در سایر مناطق). انگل لیشمانیا ماژور (L. major) موجب بروز زخم‌های مرطوب (به نام سالک شهری) می‌شود. این نوع از سالک بیشتر در مناطق بومی خاورمیانه، سودان، اتیوپی، نیجریه و آفریقا وجود دارد. مخزن این انگل، جوندگان وحشی هستند که در نقب‌های این مناطق زندگی می‌کنند. ناقلان این انگل‌ها نیز پشه‌های B.caucasicus و P.papatosi (دو نوع پشه‌ی خاکی) هستند که از این جوندگان آلوده به انگل، تغذیه می‌کنند و سپس این انگل را به انسان‌ها منتقل می‌کنند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">علائم و نشانه های سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در اغلب موارد بیماری سالک موجب تشکیل یک یا چند زخم پوستی می‌شود. زخم در مراحل اولیه به شکل یک <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="جوش" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" target="_blank" rel="noopener">جوش</a> کوچک است که اطراف آن تا قطر دو سانتی‌متر قرمز است. بعد از چند هفته این جوش‌ها تیره‌رنگ می‌شوند و اطراف آن‌ها زخم‌های تشکیل می‌شود که دارای مرز مشخص است و دهانه زخم در مرکز آن قرار دارد. زخم‌ها ممکن است مرطوب و عفونی باشند یا این که خشک باشند و روی آن‌ها پوسته‌پوسته شود. این زخم‌ها معمولا در نواحی از بدن ایجاد می‌شوند که شخص آن را با لباس نمی‌پوشاند (و در معرض نیش حشره است)، خصوصا در صورت و دست و پا. بعد از گزیده شدن توسط حشره ممکن است بلافاصله این زخم‌ها ایجاد شوند و در مواردی نیز ممکن است، بیماری هفته یا ماه‌ها در مرحله کمون باشد و سپس زخم‌ها ایجاد شوند. در برخی موارد ممکن است عفونت اسپوروترکوئید در اندام‌های دیگر از جمله غدد لنفاوی جلدی نیز گسترش پیدا کند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">عامل سالک چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">زخم های متعدد یا بعلت گزش یا در بیشتر موارد بعلت خاراندن زخم و انتقال انگل به قسمت های سالم پوست بروز می کند. زخم های سالک به شکل های متفاوت ، از جمله شکل خشک (نوع شهری ) و شکل مرطوب ( نوع روستایی ) بروز می کند. در تمام شکلهای زخم ، پس از ورود انگل به درون پوست از طریق نیش پشه خاکی ، ا بتدا برآمدگی کوچک و قرمز رنگی ظاهر می شود. در نوع خشک ، زخم مرطوب ایجاد نمی شود . اما در شکل مرطوب ، وسط ضایعه زخم شده و حاشیه پیشرفت می کند. زخم های مرطوب بین شش تا نه ماه و زخم های خشک حدود یک سال ( سالک یعنی کمتر از یکسال ) دوام یافته، پس از آن بهبود می یابد و جای آن به صورت جوش گاه فرو رفته و پایدار برای تمام عمر باقی می ماند که ممکن است به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زیبایی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">زیبایی</a> فرد نیز لطمه بزند. در بیشتر موارد ، عفونت های ثانویه باکتریایی و قارچی باعث تشدید علائم و دوام بیشتر زخم می شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">انواع سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">سه نوع مختلف سالک عبارت‌اند از پوستی، احشایی و پوستی مخاطی که نادر است. انواع متفاوتی از انگل لیشمانیا هر یک از این انواع بیماری را باعث می‌شوند. متخصصین عقیده دارند که در حدود 20 گونه‌ی مختلف از انگل لیشمانیا می‌توانند بیماری سالک را در انسان تولید کنند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">چرا سالک یک بیماری جدی است</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">ضایعه سالک به شکل یک زخم بدشکل ممکن است برای بیشتر از یکسال باقی بماند. که موجب اثرات روانی در بیمار حتی پس از بهبودی گردد. در برخی موارد با تهاجم به پلک و بینی ممکن است موجب ایجاد ضایعه (اسکار) ماندگار در چهره و یا تغییر شکل شدید در قیافه بیمار گردد. بعلاوه ایجاد عفونت ثانویه با باکتری‌ها، ممکن است ایجاد عوارض منتشر شدید نماید.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">روند بیماری سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">پس از گزش شخص توسط پشه خاکی ماده آلوده و گذشت ۲ تا ۸ ماه (دوره کمون بیماری)، در محل گزش پشه، برجستگی به رنگ قرمز در پوست ایجاد می شود که کمی <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خارش" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" target="_blank" rel="noopener">خارش</a> دارد، ولی فاقد درد می باشد. با گذشت چند هفته، این برجستگی سفت شده و اطراف آن ملتهب و به رنگ قرمز در می آید و بعد از دو تا سه ماه بر روی برجستگی، فرورفتگی به عمق یک میلیمتر ایجاد می شود که به تدریج از ضایعه، مایعی ترشح می شود که تدریجا به صورت دلمه در می آیند. با گذشت زمان، رنگ دلمه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قهوه" href="http://www.jesarat.com/coffee" target="_blank" rel="noopener">قهوه</a> ای شده و سرانجام به صورت زخم سرباز در می آید. این زخم دارای حاشیه نامنظم و برجسته است. اگر دلمه از روی زخم برداشته شود، زخم دارای سطحی شفاف و قرمزرنگ می باشد که کف آن فرورفته است. این زخم درد ندارد، ولی گاهی دارای کمی خارش است. در صورتی که زخم به باکتری و یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قارچ" href="http://www.jesarat.com/fungus" target="_blank" rel="noopener">قارچ</a> آلوده نشود، ابتدا از مرکز شروع به بهبودی کرده و به تدریج التهاب زخم کاهش پیدا می کند و آن دلمه خشک می شود و پس از ۶ تا ۱۲ ماه ضایعه بهبود می یابد و جای آن به صورت جای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سوختگی" href="http://www.jesarat.com/burn" target="_blank" rel="noopener">سوختگی</a> و جوشگاه یا اسکار مشاهده می شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">دوره کمون سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">دوره‌ کمون بیماری سالک خشک، بین 2 تا 6 ماه است؛ در ابتدا یک جوش کوچک روی صورت پیدا می‌شود و این جوش به‌تدریج بزرگ شده و تبدیل به ضایعه‌ پوستیِ زخمی می‌شود؛ زخم این ضایعه پوستی، در مرکز آن است و این ضایعه به‌صورت مدور است و مرز مشخصی دارد و در اطراف این ضایعه پوستی، مرز گوشتی زبری وجود دارد و از آن ماده عفونی ترشح می‌شود؛ سالک خشک ممکن است به‌صورت یک زخم واحد یا تعداد زیادی زخم در نقاط باز بدن (که با لباس پوشیده نشده‌اند) باشد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">ضایعات سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">۱) شکل خشک ۲) شکل مرطوب ۳)اشکال غیر معمول ۴ ) شکل مزمن ۵)شکل لوپوئید یا عود کننده ۶) ضایعات ناشی از مایه کوبی</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">سالک شهری یا سالک خشک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">حدود ۲ تا ۸ ماه پس از گزش، ورم سرخ رنگ و بدون درد در محل گزش پیدا شده و کم‌کم بزرگ و زخمی می‌شود. اندازه زخم چند میلی‌متر تا چند سانتی‌متر می‌باشد که معمولاً در مناطق باز بدن مانند صورت، دست و پا دیده می‌شود. ضایعه به آهستگی و طی مدت ۶ ماه تا یک سال بهبود می‌یابد که درصورت عدم درمان مناسب، در محل زخم یک جوشگاه فرورفته و دائمی باقی می‌ماند که به زیبایی لطمه می‌زند. مخزن بیماری در نوع شهری انسان است و سگ نیز به‌طور اتفاقی مبتلا و می‌تواند به عنوان مخزن عمل نماید.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">سالک روستایی یا سالک مرطوب</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">چند هفته پس از گزش پشه (بسته به تعداد محل گزش) زخم‌های متعددی در نقاط باز بدن که مورد گزش قرار گرفته‌اند پیدا می‌شود. ضایعات معمولاً ترشح دار و مرطوب هستند و معمولاً پس از ۶–۴ ماه بهبود می‌یابند و از خود جوشگاه آثار پوستی پایدار و نامناسبی به جا می‌گذارند. مخزن اصلی بیماری سالک روستایی برخی انواع جوندگان هستند که مهمترین آنان در ایران جربیل بزرگ (رومبومیس اوپیموس) است. جوندگان دیگری نیز بعنوان مخزن لیشمانیوز جلدی نوع روستایی در ایران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته‌اند که از آن جمله جرد لیبیایی (مریونس لیبیکوس) در شهرستان نطنز استان اصفهان، جرد صحرایی هندی (مریونس هوریانه) در سیستان و بلوچستان و جربیل هندی (تاترا ایندیکا) در خوزستان را می‌توان نام برد. انگل لیشمانیوز در فرم آماسیتگوت در بدن میزبان مهره دار مثل انسان و حیوان قرار دارد و اغلب در داخل ماکروفاژها یعنی سلولهای بیگانه خوار زندگی می‌کند. پشه خاکی جنس ماده خونخوار است و با مکیدن خون این انگل را می‌بلعد و سپس با نیش زدن پشه خاکی ماده آلوده این انگل به انسان یا حیوان سالم منتقل شده و باعث بروز زخم سالک می‌گردد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/"><strong>روش‌های پیشگیری سالک</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;">هنگام خوابیدن در فضای آزاد از پشه بند استفاده شود. روی درها و پنجره‌های ورودی تورهای بسیار ریز نصب شود. از نگهداری دام و طیور در منازل خودداری شود. از انباشتن و ریختن خاکروبه و نخالهٔ ساختمانی زباله و کودهای حیوانی در مناطق مسکونی اجتناب شود. بهسازی محیط و ترمیم محل استراحت و رشد و تکثیر پشه (شکاف دیوارها) بطور دقیق و صحیح صورت پذیرد. از رها شدن فاضلاب‌ها در معابر خودداری گردد. جمع‌آوری و درمان سگ‌های ولگرد و مبارزه با جوندگان به روش صحیح. برای درمان آن فریز کردن ویاتزریق آمپول گلوکانتین توصیه میشود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">مدت درمان بیماری سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در مواجهه با این بیماری اخیراً تحقیقات کاملتری توسط پزشکان صورت گرفته است و در صورتی که به موقع نسبت به درمان آن اقدام شود ظرف مدت ۲ الی ۳ هفته بهبودی حاصل خواهد شد البته نکته مورد توجه در درمان این بیماری ویروسی جلوگیری از انتقال آن به دیگر نواحی بدن است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">پیشگیری از سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، با رعایت موارد ذیل می‌توان احتمال ابتلا به سالک را بسیار کاهش داد و یا اصلا به آن مبتلا نشد: – در مناطقی که این بیماری وجود دارد حتی‌الامکان در هنگام غروب آفتاب و شب از خانه خارج نشوید، چرا که در این زمان پشه خاکی حداکثر فعالیت را دارد. – روی پنجره‌ها توری مناسب نصب و پشت درها پرده مناسب آویزان کنید تا امکان ورود پشه خاکی به داخل خانه به حداقل برسد. – هنگام غروب آفتاب و در طول شب از پشه بند آغشته به حشره کش استفاده کنید. – برای از بین بردن پشه‌ها در داخل اطاق‌ها از اسپری حشره‌کش استفاده کنید. – در صورت بروز سالک درمان خود را جدی بگیرید؛ چرا که در نوع شهری امکان انتقال بیماری به افراد سالم وجود دارد. – خانه خود را با فاصله مناسب از اصطبل دام‌ها بسازید. – در جمع آوری و دفع مناسب زباله، نخاله‌های ساختمانی و تسطیح مخروبه‌ها که مکان‌های مناسبی برای تکثیر پشه خاکی هستند، دقت کنید و با مسئولان مربوطه همکاری کنید. – جهت معدوم کردن جوندگان در نوع روستایی با مسوولان ذیربط همکاری کنید. – در کنترل بیماری در سگ‌ها و نگهداری بهداشتی سگ‌ها در نوع شهری با مسئولان همکاری کنید.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">شیوع سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">این بیماری در کودکان و نوجوانان بیشتر شایع است. در بزرگسالان، این بیماری بیشتر در میان زنان شایع است. سوءتغذیه و سطح پایین سلامتی فرد نمی‌تواند تاثیری در بروز بیماری سالک و شکل‌گیری زخم‌ها داشته باشد، اما این عوامل در چگونگی پیشروی بیماری تاثیر بسیار مهمی‌ دارند. افرادی که زخم‌های کوچکی در پاهایشان دارند و با وجود این زخم‌ها، پایشان با آب یا گل‌آلوده در تماس است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">تشخیص سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">تشخیص بیماری سالک با مشاهده و بررسی زخم سالک انجام می‌شود. در ۷۰ درصد از موارد می‌توان با نمونه‌برداری از پوست و آزمایش آن، نوع انگل را تشخیص دارد. روش‌های موجود برای تشخیص بیماری سالک عبارتند از: تشخیص انگل توسط میکروسکوپ با نمونه‌برداری و کشت – تشخیص آنتی‌ژن‌های انگل توسط آزمایشات ایمونولوژی – تشخیص DNA انگل در بافت</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">سالک احشایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">سالک احشایی در با نام سالک سیستمیک نیز شناخته می‌شود. این بیماری معمولاً دو تا هشت ماه پس از نیش پشه خاکی در فرد ایجاد می‌شود. این عارضه ارگان‌های داخلی مانند <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="طحال" href="http://www.jesarat.com/spleen" target="_blank" rel="noopener">طحال</a> و کبد را درگیر می‌کند. این بیماری با درگیر کردن این ارگان‌ها بر روی سیستم ایمنی فرد نیز تأثیر می‌گذارد. این عارضه در صورت درمان نشدن تقریباً همیشه باعث مرگ می‌شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">سالک پوستی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">سالک پوستی تنها باعث ایجاد زخم‌هایی بر روی پوست می‌شود. این عارضه شایع‌ترین نوع بیماری سالک است. درمان این عارضه ممکن است ضروری نباشد ولی می‌توان با انجام برخی روش‌های درمانی، سرعت ‌ترمیم را افزایش داده و از ایجاد عوارض جلوگیری کرد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">سالک پوستی مخاطی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">یک نوع نادر این عارضه، سالک پوستی مخاطی است. این بیماری ممکن است چندین ماه پس از بهبود زخم‌های پوستی ایجاد شود. این نوع از بیماری سالک، غشاهای موکوزی بینی و کام را درگیر کرده و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای برای سالک پوستی شناخته می‌شود. با این‌ حال، این عارضه جدی بوده و به‌ خودی‌خود بهبود نیافته و نیاز به درمان خواهد داشت.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">تشخیص سالک پوستی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">پزشک شما ممکن است با بریدن تکه‌ای از یکی از زخم‌ها، از پوست شما نمونه‌برداری کند. او برای تشخیص نوع انگل، این نمونه را در زیر میکروسکوپ تحت بررسی قرار داده و یا آن را کشت می‌دهد. در روش کشت دادن نمونه، به انگل‌ها اجازه داده می‌شود تا تکثیر شوند و مقدار آن‌ها به حد قابل‌ تشخیص برسد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">تشخیص سالک احشایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در بسیاری از موارد، افراد نیش پشه خاکی را به یاد نمی‌آورند بنابراین تشخیص این عارضه ممکن است کمی دشوار باشد. در ابتدا پزشک یک معاینه‌ی فیزیکی را انجام داده و بزرگ شدن کبد و طحال را بررسی می‌کند. سپس ممکن است یک نمونه‌برداری از مغز استخوان و یا یک <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آزمایش خون" href="http://www.jesarat.com/خواندن-جواب-آزمایش-خون/" target="_blank" rel="noopener">آزمایش خون</a> انجام شود. این آزمایش‌ها برای تشخیص وجود انگل انجام می‌شوند. در صورت ضرورت انجام کشت، ممکن است تشخیص دو تا چهار هفته زمان ببرد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">عوارض احتمالی سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">احتمال ایجاد عوارض پوستی زیر وجود دارد: خونریزی ، عفونت‌های دیگر که به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی ایجاد می‌شوند و ممکن است جان فرد را تهدید کنند.، بدشکلی سالک احشایی معمولاً کشنده است. با این ‌حال مرگ اکثراً به دلیل عوارض بیماری اتفاق می‌افتد نه خود آن. اگر به ویروس HIV آلوده باشید، احتمال ابتلا به این بیماری در شما بالاتر است. عوارض این بیماری نیز اکثراً در مقابل روش‌های درمانی مقاوم‌اند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">چشم‌انداز طولانی‌ مدت سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">زخم‌ها می‌توانند باعث ایجاد بدشکلی و جای زخم دائمی شوند که البته برخی روش‌های درمانی می‌توانند از شدت آن‌ها بکاهند. داروها نیز می‌توانند این بیماری را درمان کنند. با این ‌حال، روش‌های درمانی زمانی بیشترین کارایی را دارند که سیستم ایمنی فرد هنوز آسیب ندیده باشد. سالک احشایی در صورت درمان نشدن معمولاً می‌تواند در عرض دو سال فرد را از پا دربیاورد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">مراقبت های اولیه در بیماری سالک چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">۱- مراجعه به پزشک و یا نزدیک ترین مرکز بهداشتی- درمانی. ۲- شستشوی روزانه با آب و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نمک" href="http://www.jesarat.com/table-salt" target="_blank" rel="noopener">نمک</a> (یک بطری آب جوشیده با دو قاشق غذاخوری نمک طعام) سبب بهبودی خود به خودی طی یک دوره سه تا شش ماهه می‌شود(dot) زخم سالک را باید با گاز استریل یا لباس مناسبی پوشاند تا از پخش آلودگی و انتقال بیماری به دیگران جلوگیری شود</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/solicitor/">معیارهای تشخیص آزمایشگاهی سالک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">۱- مثبت بودن آزمایشات انگل شناسی (تهیه گسترش از مغز و استخوان – طحال – کبد – غدد لنفاوی – خون ) و کشت ازبیوپسی یا مواد آسپیره شده از اعضاء ۲- مثبت آزمایشات سرولوژی (DAT,ELIZA, IFA) تهیه نمونه خون برای انجام تستهای سرولوژی بسادگی امکان پذیر است. میتوان نمونه خون را در لوله های باریک هپارینه از نوک انگشت بیمار پس از ضد عفونی کردن انگشت با الکل و سوراخ کردن آن با تیغه نوک تیز استریل یا لانست یکبار مصرف تهیه کرد. پلاسمای آن را بوسیله سانتریفوژ کردن جدا نمود یا با تماس دادن کاغذ صافی آزمایشگاهی با خون روی انگشت بیمار مقداری از خون را بصورت یک لکه یکنواخت بقطر حدود یک سانتیمتر جذب کاغذ کرده و پس از خشک شدن مورد آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم که انجام آن را در آزمایشگاههای کوچک و دور افتاده با تجهیزات ساده و دور افتاده عملی است قرار داد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>بیشتر بخوانید :&nbsp;<span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for">جوش صورت</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/skin-cancer">سرطان پوست درمان دارد</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #800000;"><a style="color: #800000;" href="http://www.jesarat.com/hives">کهیر پوستی</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/heat-exhaustion">آفتاب زدگی کودکان</a></span> ♥ <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching">خارش شبانه پوست بدن</a></span></strong></span></h3> text/html 2018-06-02T08:38:10+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی سرطان قلب http://golesorkh77.mihanblog.com/post/416 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">سرطان قلب</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/" title="سرطان قلب" target="_blank" class="csslink">سرطان قلب</a> ,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> قلبی,سرطان قلب ویکی پدیا,علائم سرطان قلب,بیماری سرطان قلب,چرا سرطان قلب نداریم,علاعم سرطان قلب,درمان سرطان قلب,علایم سرطان قلب,آیا سرطان قلب وجود دارد,علایم سرطان قلبی,علائم سرطان قلبی,سرطان ایست قلبی,در مورد سرطان قلبی,سرطان و بیماری قلبی,راه درمان سرطان قلب</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-153114 size-full" title="سرطان قلب" src="http://img.bisms.ir/2018/06/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان.jpg" alt="سرطان قلب" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد سرطان قلب</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">صحبت از بیماری‌های قلبی می‌شود توجه بیشتر افراد به سمت شایع‌ترین بیماری‌های قلبی و عروقی می‌رود. بهتر است بدانید طیف بیماری‌های قلبی بسیار وسیع‌تر از بیماری‌های عروقی قلب است. مثلا ممکن است تاکنون نام «سرطان قلب» به گوش بسیاری از افراد نخورده باشد اما سلول‌های قلب هم می‌توانند سرطانی شوند،تومورهای قلبی می‌توانند اولیه (خوش‌خیم و بدخیم) یا متاستاسیک (بدخیم) باشند.تومورهای اولیه قلب نادرند. تقریبا سه‌چهارم آنها خوش‌خیم و بقیه عمدتا بدخیم هستند. تمام تومورهای قلبی می‌توانند حیات بیمار را به خطر اندازند و اکثر آنها به کمک جراحی قابل درمان هستند که باید هر چه زودتر تشخیص داده شوند. تومورهای قلبی ممکن است طیف وسیعی از تظاهرات قلبی و غیرقلبی را ایجاد کنند. محل و اندازه تومور، دو عامل اصلی در تعیین علائم و نشانه‌های اختصاصی هستند که بسیاری از آنها در بیماری‌های قلبی شایع‌تر مشاهده می‌شوند، از جمله درد قفسه سینه، سنکوپ، نارسایی قلبی، اختلال ریتم قلبی یا آریتمی، اختلالات هدایتی و تجمع مایع در برون‌شامه قلب (پریکارد) یا بدون تجمع مایع در برون‌شامه قلب.«میگزوم» یا تومور بافت مخاطی شایع‌ترین نوع تومورهای اولیه قلب در تمام گروه‌های سنی است؛ آنها یک‌چهارم تا نیمی از تومورهای کشف شده در جسد و در حدود سه‌چهارم از تومورهای درمان شده به کمک جراحی را به خود اختصاص می‌دهند. این تومورها در تمام سنین دیده می‌شوند، اما شایع‌ترین سن ابتلا، دهه‌های سوم تا ششم زندگی است. این تومورها در زنان شایع‌ترند. اگرچه این تومورها تک‌گیرند، برخی از آنها خانوادگی هستند و به صورت اتوزومی غالب به ارث می‌رسند یا بخشی از یک سندروم را تشکیل می‌دهند که شامل مجموعه‌ای از اختلالات مانند خال‌های رنگی، تومورهای بیضه، تومور خوش‌خیم هیپوفیز همراه با غول‌آسایی یا آکرومگالی یا رشد بیش از حد بدن و… هستند. برخلاف تومورهای تک‌گیر، تومورهای بافت مخاطی خانوادگی یا همراه با سندروم‌های مختلف، در سنین پایین‌تر ایجاد می‌شوند، متعدد هستند یا در بطن‌ها تشکیل می‌شوند و موارد عود آنها پس از جراحی بیشتر است که ماهیت چند کانونی آنها را نشان می‌دهد. شایع‌ترین تظاهرات بالینی این تومور مشابه بیماری‌های دریچه میترال است. تومورهای بافت مخاطی بطنی ممکن است همانند تنگی زیر دریچه آئورت یا زیر دریچه ریوی، خروجی بطن را مسدود کنند. این تومورها ممکن است لخته شدن خون در ریه یا محیطی را ایجاد کنند و با علائم و نشانه‌های سرشتی نظیر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a>، کاهش وزن، ناخوشی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-مفاصل-دست-و-پا-و-زانو/" title="درد مفاصل" target="_blank" class="csslink">درد مفاصل</a>، بثورات پوستی، چماقی شدن انگشتان، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم‌خونی" target="_blank" class="csslink">کم‌خونی</a>، سندرم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a>، افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون و کاهش تعداد پلاکت‌های خون همراه باشند.سرطان‌های بدخیم به دو دسته سارکوم‌ها و کارسینوم‌ها تقسیم می‌شوند بافت‌درگیر نوع هایپرپلازی نام سرطان اپیتلیوم خوش‌خیم پاپیلوما اپیتلیوم بدخیم کارسینوما بافت همبند خوش‌خیم — بافت همبند بدخیم سارکوما غدد خوش‌خیم آدنوم غدد بدخیم آدنوکارسینوم&nbsp;سرطان به سه طریق به شرح زیر در بدن گسترش می‌یابد: از طریق بافت: سرطان به بافت نرمال مجاور حمله می‌کند. از طریق دستگاه لنفاوی: سرطان به دستگاه لنفاوی حمله می‌کند و در عروق لنفاوی حرکت می‌نماید و به دیگر نقاط بدن می‌رسد. از طریق خون: سرطان به سیاهرگ‌ها و مویرگ‌ها حمله می‌کند و همراه خون به دیگر نقاط بدن می‌رسد. هنگامی‌که سلول‌های سرطانی از تومور اولیه (اصلی) جدا می‌شوند و همراه لنف یا خون به دیگر نقاط بدن می‌رسند، ممکن است توموری دیگر (ثانویه) تشکیل شود. این فرایند را متاستاز می‌نامند. تومور ثانویه (متاستازی) از همان نوع تومور اولیه است. به‌عنوان مثال، اگر سرطان پستان به استخوان‌ها گسترش یابد، سلول‌های سرطانی در استخوان در واقع سلول‌های سرطان پستان هستند، و بیمای سرطان متاستازی پستان است و سرطان استخوان نمی‌باشد.&nbsp;</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">علائم سرطان قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بیشتر بیماری‌های قلبی و عروقی سبب بروز علایمی مانند نامنظم شدن ضربان قلب ، عدم تأمین خون کافی به قلب و اختلال در عملکرد طبیعی قلب می‌شوند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">علایم سرطان قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">باید به این نکته اشاره کرد که تومورهای قلبی بدخیم همیشه باعث بروز علایم نمی‌شوند و این بیماری را با استفاده از آزمایش‌های مشخص می‌توان تشخیص داد. علایم سرطان قلب ممکن است مشابه علایم بیماری‌های دیگر باشد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">علاعم سرطان قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این علایم ممکن است خفیف یا شدید باشند. در اینجا فهرستی از این علایم ارائه شده است: <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" title="غش" target="_blank" class="csslink">غش</a> کردن و تب حمله‌ی قلبی درد ناگهانی در قفسه‌ی سینه ضربان قلب نامنظم از دست دادن اشتها اختلال در عملکرد دریچه‌ی قلب درد پریکارد تاکی کاردی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/shortness-of-breath" title="تنگی نفس" target="_blank" class="csslink">تنگی نفس</a> تقلیل حفره‌ی دهلیزی بزرگ شدن قلب تورم در غشاء خارجی قلب افزایش دمای بدن ممکن است تنها واکنشی بی‌خطر نباشد. این احتمال وجود دارد که این واکنش‌ها نشانه‌ی شروع چیزی خطرناک‌تر باشند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">چرا سرطان قلب نداریم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> قلب به خاطر داشتن ماهیت ماهیچه‌ای و غیرچربی و داشتن محافظ غشای خارجی نمی‌گذارد سرطان و سلول‌های سرطانی در درونش رشد کنند. در وقع سرطان قلب وجود دارد اما نادر است. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">آیا سرطان قلب وجود دارد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به طور کلی سرطان، رشد و تکثیر سلولی در اندام‌ها و ماهیچه‌های بدن است. اما گفته می‌شود که ماهیچه‌های قلب گنجایش کمی برای تکثیر و رشد سلولی دارند. اگر زیاد راجع به سرطان قلب صحبت به میان نمی‌آید به این دلیل است که معمولا سرطان از قلب ناشی نمی‌شود اما می‌تواند به آنجا کشیده شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">درمان سرطان قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تشخیص به موقع برای جلوگیری از وضعیت‌های خطرناکی که ممکن است به خاطر تشکیل تومور باعث مسدود شدن جریان خون به قلب شوند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای از میان برداشتن تومورهایی که بدخیم نیستند ممکن است از عمل جراحی انجام شود. برای انتخاب روش درمان اندازه و موقعیت تومور و سلامت عمومی بیمار در نظر گرفته می‌شوند. در مورد تومورهای اولیه بدخیم از شیمی درمانی و پرتو درمانی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">بیماری سرطان قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> علت دقیق بروز سرطان قلب مشخص نیست. تحقیقات نشان می‌دهند که <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-hodgkins-lymphoma/" title="لنفوم" target="_blank" class="csslink">لنفوم</a>‌ها مسئول تشکیل تومورها در داخل قلب هستند. به علاوه، احتمال گسترش تومور به قسمت‌های دیگر بدن باعث پیچیدگی می‌شود. مصرف داروهای شیمی درمانی می‌تواند منجر به سرطان قلب شود. بیمارانی که قبلاً تحت پرتو درمانی قرار گرفته‌اند نیز ممکن است به بیماری‌های کرونری مبتلا شوند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">سرطان قلب ویکی پدیا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرطان قلب تومورهای سرطانی است که در قلب بوجود می‌آید و اغلب از بافت‌های نرم بدن ناشی می‌شود. معمولا سرطان قلب نادر است و بیشتر تومورهای قلبی غیرسرطانی هستند. گاهی اوقات سرطان‌هایی مانند <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lung-cancer" title="سرطان ریه" target="_blank" class="csslink">سرطان ریه</a> که در نواحی اطراف قلب بوجود می‌آید می تواند پس از مدتی رشد کند و قلب یا نواحی اطراف آن را نیز شامل شود. سرطان می‌تواند در جای دیگری در بدن شروع شود و از طریق جریان خون به قلب گسترش یابد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">چه سرطان هایی بر قلب تاثیر می گذارند</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرطان‌های که ممکن است بر قلب اثر بگذارد از این مواردند: سرطان ریه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/breast-cancer-breast" title="سرطان سینه" target="_blank" class="csslink">سرطان سینه</a> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/understanding-the-symptoms-of-kidney-cancer" title="سرطان کلیه" target="_blank" class="csslink">سرطان کلیه</a> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/leukemia" title="سرطان خون" target="_blank" class="csslink">سرطان خون</a> سرطان دستگاه لنفاوی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/skin-cancer" title="سرطان پوست" target="_blank" class="csslink">سرطان پوست</a> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">عوارض سرطان روی قلب</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرطان می‌تواند از راه‌های مختلف بر قلب اثر بگذارد. نوع نادری از سرطان به نام تومور کارسینوئید هورمون‌های را تولید می‌کند که می‌تواند به دریچه‌های قلب آسیب بزند. علاوه بر این، برخی درمان‌های سرطان همچون شیمی درمانی، پرتو درمانی و هورمون درمانی می‌تواند باعث بروز مشکلات و اختلالات قلبی شود. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">سرطان قلب چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تومورهای قلبی نادر هستند و تنها 20 درصد این تومورها تبدیل به سرطان می‌شوند. در این مقاله علایم ، علل ایجاد ، تشخیص و درمان این بیماری را مورد بحث قرار می‌دهیم. سرطان به رشد و تقسیم غیر عادی و کنترل نشده‌ی سلول‌ها گفته می‌شود. سرطان قلب از انواع نادر سرطان است که در آن تقسیم سلولی غیر عادی ممکن است در بافت‌های نرم قلب اتفاق بیافتد یا از قلب به قسمت‌های دیگر بدن گسترش پیدا کند. تومورهای اولیه که در داخل قلب تشکیل می‌شوند معمولاً بدخیم نیستند ولی تومورهای ثانویه ممکن است تبدیل به تومورهای سرطانی شوند. تومورهایی که در قلب تشکیل می‌شوند خطرناک نیستند زیرا، تقسیم سلولی در بافت‌های قلب پس از نقطه‌ای خاص متوقف می‌شود. این بیماری سلول‌های قلب را نسبت به تشکیل تومور مقاوم می‌کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">سرطان قلب و درمان آن</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اگر چه استفاده از روش‌های درمانی می‌تواند تا حدی به بهبود عملکرد قلب کمک کند ولی، پیش بینی تومورهای قلبی بدخیم دشوار است. انجام اقدامات درمانی لازم و حمایت کردن از بیمار می‌تواند تا حد زیادی به جلوگیری از تشدید بیماری کمک کند. به بیمار توصیه می‌شود در دوره‌های زمانی منظم تحت آزمایش قرار بگیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">عوارض سرطان قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> برخی عوارض قلبی در بیماران مبتلا به سرطان عبارتند از: نارسایی قلبی تنگی رگ‌های تغذیه‌کننده قلب و اسپاسم عروق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشارخون" target="_blank" class="csslink">فشارخون</a> بالا بیماری‌های دریچه‌ای قلبی بیماری‌های پرده اطراف قلب ایجاد لخته در وریدهای پا و شریان‌های ریوی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/سرطان-قلب-در-کودکان-و-بزرگسالان/">سرطان قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در کلینیک قلب و سرطان، بیماران ابتدا براساس فاکتورهای خطر بیماری قلبی، و نوع سرطان و درمان‌های احتمالی، مورد بررسی های اولیه قرارگرفته و توصیه‌های لازم درباره درمان‌های احتمالی قلبی و ملاحظات درمانی سرطان انجام‌خواهد شد. سپس براساس شرایط قبل از درمان، در مورد روش و زمان بررسی‌های مجدد در طول درمان سرطان نیز توصیه‌های لازم انجام خواهدشد تا عوارض احتمالی قلبی درمان‌های سرطان به سرعت تشخیص داده شده و در موارد لزوم، در مورد ضرورت تغییر درمان سرطان و یا آغاز درمان‌های دارویی قلبی نیز تصمیم‌گیری شود. همچنین در صورت وجود فاکتورهای خطر بیماری قلبی، همزمان با درمان سرطان، این فاکتورها نیز درمان می‌شوند تا خطر بروز بیماری قلبی به حداقل برسد. در این کلینیک همچنین بررسی های اولیه قلبی قبل از جراحی های سرطان نیز برای بیماران انجام می‌شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بیشتر بخوانید :&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/">درد قلب در کدام ناحیه است</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack-heart">حمله قلبی چگونه رخ میدهد</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack">سکته قلبی چیست</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/lung-cancer">سرطان ریه درمان قطعی دارد</a></span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-05-19T15:42:01+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی زنجبیل در شیردهی http://golesorkh77.mihanblog.com/post/415 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">تاثیر خوردن و مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تاثیر-مصرف-زنجبیل-در-شیردهی/">زنجبیل در شیردهی</a> چگونه است</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>تاثیر خوردن و مصرف <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زنجبیل در شیردهی" href="http://www.jesarat.com/تاثیر-مصرف-زنجبیل-در-شیردهی/" target="_blank" rel="noopener">زنجبیل در شیردهی</a> چگونه است در <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زنجبیل" href="http://www.jesarat.com/zanjebil" target="_blank" rel="noopener">زنجبیل</a> در شیردهی ،زنجبیل در شیردهی،زنجبیل در دوران شیردهی،مصرف زنجبیل در شیردهی،خوردن زنجبیل در شیردهی،زنجبیل شیردهی،مصرف زنجبیل در دوران شیردهی،<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواص زنجبیل" href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-زنجبیل-تازه/" target="_blank" rel="noopener">خواص زنجبیل</a> در دوران شیردهی،<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چای" href="http://www.jesarat.com/tea" target="_blank" rel="noopener">چای</a> زنجبیل در شیردهی،تاثیر زنجبیل در شیردهی،مصرف زنجبیل در شیردهی،زنجبیل شیردهی،مصرف زنجبیل در دوران شیردهی،خوردن زنجبیل در شیردهی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/تاثیر-مصرف-زنجبیل-در-شیردهی/"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-150565 size-full" title="زنجبیل در شیردهی ، زنجبیل در شیردهی ، زنجبیل در دوران شیردهی ، مصرف زنجبیل در شیردهی ، خوردن زنجبیل در شیردهی" src="http://img.bisms.ir/2018/05/زنجبیل-در-شیردهی.jpg" alt="زنجبیل در شیردهی ، زنجبیل در شیردهی ، زنجبیل در دوران شیردهی ، مصرف زنجبیل در شیردهی ، خوردن زنجبیل در شیردهی" width="333" height="241"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تاثیر-مصرف-زنجبیل-در-شیردهی/">زنجبیل در شیردهی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">به گزارش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> مصرف زنجبیل در دوران <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بارداری" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">بارداری</a> و شیردهی باید در حد متعادل باشد.مصرف زیاد زنجبیل ممکن است باعث اختلالات سیستم عصبی مرکزی گردد.افشره‌ی خوراکی زنجبیل برای زنان باردار و شیرده توصیه نمی‌شود. توجه داشته باشید که درمان‌های گیاهی نیز می‌توانند آسیب رسان باشند.در کودکان زیر دو سال نباید استفاده شود.به عقیده پزشک متخصص مصرف زنجبیل در دوران شیردهی توصیه نمی شود و حتی برخی اختلالات سیستم عصبی مرکزی بعد از مصرف زنجبیل در دوران شیردهی دیده شده است. البته متخصصان بر این عقیده هستند که در حد تعادل میتوان مصرف نمود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>آشنایی با گیاه زنجبیل</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">زَنجـِبیل یا زنجفیل یا شنگویر یک گیاه خوراکی، ادویه و گیاه دارویی است. زنجبیل از گیاه زرد رنگ دارای رگه‌های بنفش با نام علمی Zingiber officinale بدست می‌آید. اگرچه معمولا” از زنجبیل به عنوان ریشه آن گیاه نام برده می‌شود ولی در اصل قسمت مورد استفاده گیاه ساقه متورم شده زیرزمینی آن است که ” ریزوم” نام دارد. زنجفیل جزو گیاهان دارویی با اهمیت بوده و دارای خواص متعددی از جمله در چین از ریشه و ساقه زنجفیل به عنوان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آفت" href="http://www.jesarat.com/ras" target="_blank" rel="noopener">آفت</a> کش برای دفع شته و هاگ‌ها و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قارچ" href="http://www.jesarat.com/fungus" target="_blank" rel="noopener">قارچ</a>‌ها استفاده می‌شود. با توجه به میزان متغیر اسانس زنجبیل که ارزش دارویی زنجبیل وابسته به آن است انواعی که بالاتر از ۵/۱ درصد اسانس داشته باشد ارزش دارویی دارند، بنابر این در صورتی که زنجفیل کهنه باشد و یا به صورت پودر به مدت طولانی مصرف شود کم کم رایحه آن کم شده و ارزش دارویی آن کاهش می‌یابد. از انواع زنجفیل می‌توان انواع هندی، آفریقایی و جامائیکایی که دارای ارزش بالاتری بوده نام برد و نوع ژاپنی از ارزش کمی برخوردار است به طوری که نوع ژاپنی برای استفاده دارویی توصیه نمی‌شود زنجبیل مورد نظر ما ریشه گیاهی فوق استوایی معروفیست که ریشه آن زیر خاک پراکنده می شود .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خواص زنجبیل برای تسکین درد</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">در مواقع <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دندان درد" href="http://www.jesarat.com/toothache" target="_blank" rel="noopener">دندان درد</a> می‌توان آن را جوید و هنگام <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گلو درد" href="http://www.jesarat.com/sore-throat" target="_blank" rel="noopener">گلو درد</a> ازغرغره آن استفاده کرد. همچنین برای درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرماخوردگی" href="http://www.jesarat.com/common-cold" target="_blank" rel="noopener">سرماخوردگی</a> آن را به آب گرم، لیمو و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عسل" href="http://www.jesarat.com/honey" target="_blank" rel="noopener">عسل</a> افزود . اگر علاقه‌ای به استفاده از این محلولها ندارید می‌توانید آن را پس از خرد کردن برای تسکین <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سردرد" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" target="_blank" rel="noopener">سردرد</a> به ناحیه پیشانی بمالید؛ روغن زنجبیل را می‌توان با روغنهای دیگر رقیق کرده و برای تسکین دردهای ناشی از کشیدگی ماهیچه آسیب دیده روی آن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ماساژ" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" target="_blank" rel="noopener">ماساژ</a> داد تا گردش خون را بهبود بخشیده و باعث تسکین درد شود.” دلیل معجزه‌گر بودن زنجبیل اجزای تشکیل دهنده اصلی زنجبیل شامل نشاسته، اسانسها مانند زینجیبرن (zingiberen) که به زنجبیل بوی خاص مید هد، و رزین است. به نظر می‌رسد بیشتر ارزش درمانی زنجبیل به واسطه ترکیبات ادویهای آن یعنی جینجرول‌ها (Gingerols) است که طعم تند و سوزاننده آن ناشی از آنهاست، اگرچه هنوز طرز عمل آن مشخص نیست. فرآورده های مختلفی از این گیاه در نقاط مختلف جهان در دسترس است که شامل پودر، محلول الکلی، اسانس و عصاره تازه این گیاه است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص زنجبیل برای درمان بیماری ها</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"> <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زنجبیل تازه" href="http://www.jesarat.com/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/" target="_blank" rel="noopener">زنجبیل تازه</a> را برای سرماخوردگی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آنفولانزا" href="http://www.jesarat.com/flu" target="_blank" rel="noopener">آنفولانزا</a> بکارببرید. زنجبیل خشک شده را جهت درمان سرگیجه و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تهوع" href="http://www.jesarat.com/vomit/" target="_blank" rel="noopener">تهوع</a> مصرف کنید. قرص آن را برای درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آرتریت" href="http://www.jesarat.com/arthritis" target="_blank" rel="noopener">آرتریت</a> و مشکلات گردش خون مورد استفاده قراردهید.<span class="Apple-style-span">ضد تهوع و مقوی قلب و ضد لخته شدن خون، ضد باکتری، آنتی اکسیدان و ضد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرفه" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" target="_blank" rel="noopener">سرفه</a>، ضد سموم کبدی، ضد التهاب، ادرارآور، محرک و کاهش اسپاسم و محرک سیستم ایمنی، ضد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نفخ" href="http://www.jesarat.com/bloat" target="_blank" rel="noopener">نفخ</a> و افزایش ترشحات روده‌ای معدی، پایین آورنده <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کلسترول" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" target="_blank" rel="noopener">کلسترول</a> خون و محرک هضم غذا است. در واقع استفاده‌های متنوعی از زنجفیل در جهان معمول گشته که کاربردهای جدید از قبیل پیشگیری از حالت تهوع و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="استفراغ" href="http://www.jesarat.com/vomit" target="_blank" rel="noopener">استفراغ</a>، کم اشتهایی، بی اشتهایی روانی و حتی مشکلات <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="روماتیسم" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" target="_blank" rel="noopener">روماتیسم</a> و در صنعت مواد غذایی همچنین به عنوان چاشنی می‌توان برشمرد.</span></span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تاثیر-مصرف-زنجبیل-در-شیردهی/">زنجبیل در شیردهی</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="فواید و خواص زنجبیل برای سرماخوردگی و دیابت و فشار خون" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%84/" rel="bookmark">فواید و خواص زنجبیل برای سرماخوردگی و دیابت و فشار خون</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="چگونه از زنجبیل تازه در غذا استفاده و چگونه نگهداری و خشک کنیم" href="http://www.jesarat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/" rel="bookmark">چگونه از زنجبیل تازه در غذا استفاده و چگونه نگهداری و خشک کنیم</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="خواص و مضرات مصرف زنجبیل برای معده و درمان آن" href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/" rel="bookmark">خواص و مضرات مصرف زنجبیل برای معده و درمان آن</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="خواص و مضرات استفاده از بامیه در شیردهی برای نوزاد" href="http://www.jesarat.com/%d8%a8%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/" rel="bookmark">خواص و مضرات استفاده از بامیه در شیردهی برای نوزاد</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="عوارض استفاده از قهوه سبز در زمان شیردهی و بارداری" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c/" rel="bookmark">عوارض استفاده از قهوه سبز در زمان شیردهی و بارداری</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر" href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c/" rel="bookmark">عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر</a></span></strong></h3> </div> text/html 2018-05-16T15:37:42+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد صعود http://golesorkh77.mihanblog.com/post/414 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر در مورد صعود</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد صعود ,شعر درباره صعود,شعر برای صعود,شعر در باره صعود,شعر با صعود,شعر درمورد صعود,شعر با کلمه صعود,شعر با کلمه ی صعود,شعری در مورد صعود,شعری درباره صعود,شعر درباره ی صعود,شعر کودکانه در مورد صعود,شعر مفهومی در مورد صعود,شعرهای کودکانه در مورد صعود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود"><img class="alignnone wp-image-150176 size-full" title="شعر در مورد صعود" src="http://img.bisms.ir/2018/05/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود.jpg" alt="شعر در مورد صعود" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد صعود برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بار گشای فلک اندر صعود </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ناصیه سای ملک اندر سجود </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرمه کش عبهر زرین قدح </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وسمه نه ابروی قوس وقزح</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر در مورد صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ذوق شهرت دارم اما از نگونیهای بخت </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در نگین نامم هبوطی بی صعود آورده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زندگی را چون شرر سامان بیداری کجاست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آنقدر چشمی که می باید غنود آورده است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر درباره صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هر کس بهر چه ساخت غنیمت شمرد و بس</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یأس دوام نوحه مارا سرود کرد (بیدل) </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کتاب طالع نظاره خوانده ایم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مژگان هبوط داشت تحیر صعود کرد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر برای صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از صعود حیات و فضل دلش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نیست جز صورت صراط سوی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پیش ادراک خاطر علویش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> محو شد نحو بوعلی نسوی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر در باره صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بلند نام به لاف گزاف نتوان شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به بال کرکس نتوان به چرخ کرد صعود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به گوش هر که رسیده است ناله عشاق</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نوای آهن سردست نغمه داود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر با صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به چرخ خواست کند دود مطبخ تو صعود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خرد به سهو سرودش به ره قرین سحاب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چنان به گرد خود از ننگ این سخن پیچید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که نارسیده به گردون شد از خجالت آب</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر درمورد صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کرد در مرتبه ذات وجود تو صعود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> رست از قید هیولا ره ابهام گرفت </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر کجا قهر تو در دیده اعدا ره یافت </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حال بیداریشان صورت احلام گرفت</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر با کلمه صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> صعود کرد به اوجی کز آن نمود هبوط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> رجوع یافت به ملکی کز آن نمود سفر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ز سدره صد ره برتر چمید از پی آنک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ز سدره آید و از جیب لا برآرد سر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر با کلمه ی صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یا همچو آب میل صعود آن زمان کند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کاجزای جسمش از تف تیغت شود بخار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یا آن زمان که جسم و سرش از عتاب تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این یک رود به نیزه و آن یک رود به دار</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعری در مورد صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سالم چو سپهر از صعود لشکر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ایمن چو بهشت از ورود حدثان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سنگی که بلغزد ز خاکریزش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مانا نرسد تا ابد به پایان</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعری درباره صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> حکمت او چون کند آتش تدبیر تیز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> باز تواند گرفت مال صعود از دخان </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نال قلم گر شود از کف حفظش علم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چرخ تواند زدن بر سر آن آسمان</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر درباره ی صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> فلک ز بهر صعود تو با رفیع مقامی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جهان برای نزول تو با وسیع فضائی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بنا نهنده این نه بنا مگر نهد از نو </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به قدر رتبه و شان تو در زمانه بنائی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر کودکانه در مورد صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خورشید اگر صعود کند صدهزار قرن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مشکل اگر به نعل سمندش کند قران</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> وز پویه نعل اگر فکند رخش همتش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بر غرفه فلک شکند فرق فرقدان</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر مفهومی در مورد صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بر فلک بینی صعود روح پاکم، زهره وار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فی المثل صد نوبت ار در چاه هاروتم برند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چون اله خویش را تقدیس کردم سالها </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پس مرا می زیبد ار بر قدس لاهوتم برند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعرهای کودکانه در مورد صعود</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از بلند و پست ما میزان عدل آزاده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نی هبوطی دارد این محفل نه آثار صعود </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عشق داد آرایش هر کس بآئینی که خوست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">داشت مجنون نیز دستاری که سودایش ربود</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-صعود">شعر در مورد صعود</a></strong></span></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86/">شعر در مورد اسم نگین</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اسم-ندا">شعر در مورد اسم ندا</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1/">شعر در مورد اسم نگار</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3/">شعر در مورد اسم نرگس</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فقر/">شعر در مورد فقر</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-05-13T08:45:28+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی خوردن انگور سیاه در بارداری http://golesorkh77.mihanblog.com/post/413 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/">خوردن انگور سیاه در بارداری</a> برای جنین و مادر</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;خوردن انگور سیاه در بارداری ،خوردن انگور قرمز در بارداری،مصرف انگور قرمز در بارداری،مصرف انگور سیاه در بارداری،خوردن انگور قرمز در دوران بارداری</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/"><img class="aligncenter" title="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af470511210d_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" width="350" height="213"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص خوردن انگور سیاه در بارداری می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/">خواص خوردن انگور سیاه در بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">انگور یکی از میوه های پرطرفدار و مفید در دوران بارداری است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">انگور حاوی 65 تا 85 درصد آب، 10 تا 35 درصد قند ( گلوکز و فروکتوز)، کوئرستین، گالیک اسید، تانین … و منگنز، کلسیم، منیزیم، آهن و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ویتامین های B1 , B2, B6, B12, A, C و فولیک اسید است. پوست انگور دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی است و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هسته انگور حاوی لستین و سایر ترکیبات مفید دیگر است.</span></p> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">اگر مادر باردار در دوران بارداری انگور بخورد ممکن است رنگ چشم کودک او روشن تر شود زیرا انگور </span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">حاوی مقادیر زیاد ویتامین A و فلاوونوئیدی است که این ترکیبات اثر مستقیم در تکامل رنگ چشم جنین دارد.</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">اگر مادر باردار در دوران بارداری انگور بخورد، کودک او مواد مغذی بیشتری را دریافت خواهد کرد، زیرا انگور حاوی مقادیر زیاد ویتامین B است که</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;"> این ویتامین متابولیسم و سوخت و ساز مادر را تنظیم میکند و این کار کمک میکند تا جنین ریز مغذی بیشتری را دریافت کند.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/">خوردن انگور در بارداری</a></span></strong></h3> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">خوردن انگور در بارداری به کودک کمک میکند که کمتر در معرض معلولیت های های لوله عصبی قرار بگیرد زیرا </span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">انگور حاوی مقادیر زیادی اسید فولیک است که این ماده ، بصورت مکمل هم به مادر داده میشود تا</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;"> از نقص لوله عصبی در جنین در ماه های اول جلوگیری شود.</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">همچنین کودک در آینده سیستم عصبی قویتری خواهد داشت زیرا انگور حاوی مقادیر زیاد کالی و سدیم است.</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">همچنین مادر با مصرف انگور قبل و در حین بارداری وضعیت ژن جنین خود را بهبود می بخشد زیرا انگور فسفر دارد که</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;"> فسفر از اجزای اسید نوکلئیک است که این اسید مسول&nbsp; تکامل ژنتیک جنین است.</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;">وقتی شما در دوران بارداری انگور میخورید، مطمعن باشید کاملا شسته شده باشد و</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff;"> ازمصرف انگور هایی که اسپری آفت کش و مواد شیمیایی استفاده شده بپرهیزید.</span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><a href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/"><img class="aligncenter" title="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af4705197297_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" width="350" height="196"></a></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">بخش اصلی مواد مغذی ذکر شده در بالا در دانه انگور و پوست آن وجود دارد. همچنین، فراموش نکنید که اگر مادر بارداری به طور منظم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> مصرف انگور را در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهد، می تواند تاثیر بالای آن را بر سلامت ظاهری بدن خود و سلامت و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> رشد جنین داخل رحمش در طی نه ماه دوران بارداری مشاهده کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/">خوردن انگور سیاه در بارداری</a></span>&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میوه انگور نقش بسیار مهمی در ساخت هموگلوبین خون زنان (به دلیل دارا بودن مقادیر بالای آهن در خود) دارد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بنابراین، می توان ادعا کرد که این میوه آبدار دارای ارزش غذایی بالایی بوده و نقش بسیار مهمی در درمان کم خونی زنان باردار ایفا می کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">لازم است بدانید که ویتامین های E و K جذب انواع دیگر ویتامین ها را در بدن همه افراد، به ویژه زنان باردار آسان می کنند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علاوه بر این موارد، ویتامین E موجود در این میوه شگفت انگیز وضعیت پوست زنان حامله را بهبود بخشده و در نتیجه، ویتامینی به نام زیبایی در بدن می سازد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آنتی اکسیدان های موجود در میوه انگور می تواند سیستم ایمنی بدن زنان باردار را افزایش دهد. همچنین، خواص ضد التهابی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> موجود در این میوه هم می تواند کمک می کند تا از بروز عفونت در بدن زنان حامله و گرفتگی عضلات این افراد جلوگیری شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در نهایت، یادتان باشد که مصرف منظم انگور در دوران بارداری می تواند گرفتگی عضلات زنان باردار را هم به آسانی درمان کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/"><img class="aligncenter" title="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af4705223fbc_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" width="350" height="370"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">از آن جایی که میوه انگور به عنوان یک ملین قوی عمل می کند، پس مصرف آن می تواند مشکل یبوست را در بدن بسیاری از زنان باردار درمان کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/">خواص انگور سیاه در بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اسیدهای آلی موجود در میوه انگور باکتری موجود در حفره دهان زنان باردار را خنثی کرده و همچنین، مسئول تشکیل و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نگهداری کلسیم بیشتر در این ناحیه از بدن خواهد شد. بنابراین، می توان ادعا کرد که اثرات مصرف انگور در بدن و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دندان های زنان بارداری که در کشورهای فقیر زندگی می کنند، بسیار مشهود خواهد بود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مواد مغذی موجود در میوه انگور باعث بهبود حافظه، قدرت دید چشم، تمرکز و همچنین، تحریک گردش خون مغزی در بدن زنان باردار خواهد شد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به همین دلیل، متخصصان زنان و زایمان توصیه می کنند که مصرف انگور تازه و آب آن برای مادران بارداری که </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از ضعف، خستگی، ضعف اعصاب و استرس رنج می برند، بسیار مفید خواهد بود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علاوه بر این موارد، یادتان باشد که وضعیت روحی و روانی مادر باردار و شرایط عاطفی او در رشد نوزاد متولد نشده اش بسیار مهم است،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که مصرف میوه انگور می تواند سیستم عصبی زنان باردار را در شرایط عادی حفظ کرده و از بروز استرس در بدن این افراد جلوگیری کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/"><img class="aligncenter" title="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af47052a7124_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="خوردن انگور سیاه در بارداری , خوردن انگور در بارداری , خواص انگور سیاه در بارداری" width="350" height="233"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">انگور سیاهاین میوه بهشتی سرشار از ویتامین های A، B و C می باشد. انگور سیاههم چنین دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر و پتاسیم است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">انگور سیاهیک لیوان(۱۶۰ گرم) انگور سبز یا قرمز بدون هسته حاوی: ۱۱۰ کالری انرژی، یک گرم پروتئین، ۲۹ گرم کربوهیدرات و یک گرم فیبر می باشد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khordan-angor-siah/">خوردن انگور سیاه در بارداری</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"> <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/علف-خرس-و-بارداری-را-تهدید-کردن/">علف خرس و بارداری</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کالری-آلو-خورشتی-همراه-خواص/">کالری آلو خورشتی</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"> <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زالزالک-زرد-یا-کیالک-در-طب-سنتی/">زالزالک زرد</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/چای-در-ایران-توسط-کاشف-السلطنه/">چای در ایران</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خوردن-عرق-کاسنی-و-پسر-دار-شدن/">کاسنی و پسر دار شدن</a></span></strong></h3> </div> text/html 2018-05-05T05:11:58+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص بهار نارنج برای پوست http://golesorkh77.mihanblog.com/post/412 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آشنایی با <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/">خواص بهار نارنج برای پوست</a> و شادابی مو</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF/" title="خواص بهار نارنج" target="_blank" class="csslink">خواص بهار نارنج</a> برای پوست ،خواص <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/" title="عرق بهار نارنج" target="_blank" class="csslink">عرق بهار نارنج</a> برای پوست،خواص عرق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/citrus-aurantium" title="بهار نارنج" target="_blank" class="csslink">بهار نارنج</a> برای پوست صورت،</span><span style="color: #0000ff;">فواید <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bahar" title="بهار" target="_blank" class="csslink">بهار</a> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC" title="نارنج" target="_blank" class="csslink">نارنج</a> برای پوست،خواص بهار نارنج بر پوست،خواص بهار نارنج بر روی پوست،خواص بهارنارنج برای پوست صورت،</span><span style="color: #0000ff;">خواص عرق بهار نارنج برای پوست،خواص عرق بهار نارنج بر پوست،خواص بهار نارنج برای پوست صورت</span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/"><img class="aligncenter" title="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aec3fdd5b4d3_jesarat.com-2018-05-4.jpg" alt="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" width="300" height="343"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص&nbsp;<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barberry/" title="زرشک" target="_blank" class="csslink">زرشک</a> کوهی می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/">تاثیر بهار نارنج برای پوست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهار نارنج هم به صورت مایع نوشیدنی و هم به صورت روغن در بسیاری از زمینه‌های درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از جمله تاثیر بسیار قدرتمند و مثبتی بر روی پوست دارد و می‌تواند مانند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یک تونر برای پاک کردن چربی و آلودگی‌ها از سطح پوست مورد استفاده قراربگیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهار نارنج همچنین برای درمان خشکی و التهاب پوست نوزادان مورد استفاده قرار می‌گیرد و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می‌تواند مشکلات پوستی آن‌ها را برطرف کند. از جمله دیگر خواص روغن بهار نارنج می‌توان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> استفاده از آن به عنوان تسکین دهنده دردهای عضلانی را نام برد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهار نارنج به دلیل وجود ترکیبات خاص خود می‌تواند برای رفع التهاب و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cramp" title="گرفتگی عضلات" target="_blank" class="csslink">گرفتگی عضلات</a> مورد استفاده قراربگیرید،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همچنین از این گیاه خوشبو برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" title="سردرد" target="_blank" class="csslink">سردرد</a> و تسکین <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/anxiety" title="اضطراب" target="_blank" class="csslink">اضطراب</a> نیز استفاده می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مزیت دیگر آن در درخشان کردن پوست و مو است، تنها با اضافه کردن مقداری عرق بهار نارنج به آب حمام خود می‌توانید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پوستی نرم مانند ابریشم در طول روز داشته باشید، همچنین می‌توانید از بهار نارنج به همراه چند قاشق </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غذاخوری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> و سه لیوان شیرگرم به عنوان یک ماسک بسیار مفید برای زیبا شدن پوست خود استفاده کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر از مشکلات دستگاه گوارش و معده رنج می‌برید بهار نارنج معجزه درمان شما است، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می‌توانید با مخلوط عرق بهار نارنج با مقداری آب یک محلول درمانی برای رفع اسیدی شدن معده درست کنید و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به این ترتیب مشکلاتی، چون ناراحتی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bellyache" title="دل درد" target="_blank" class="csslink">دل درد</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" title="سوء هاضمه" target="_blank" class="csslink">سوء هاضمه</a> و حتی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bloat" title="نفخ" target="_blank" class="csslink">نفخ</a> معده را از بین ببرید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این نوشیدنی حتی برای برطرف کردن دل درد در نوزادان نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر دچار قرمزی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش" target="_blank" class="csslink">خارش</a> و سوزش بر روی پوست خود هستید از بهارنارنج کمک بگیرید و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پوستتان را با آن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" title="ماساژ" target="_blank" class="csslink">ماساژ</a> و سپس آبکشی کنید تا این مشکلات برطرف شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/">خواص بهار نارنج روی پوست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در روزهای گرم تابستان که دمای هوا بالا می‌رود و میزان تعریق بدن زیاد می‌شود،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خلق و خوی بسیاری از آدم‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تند می‌شود. برای پیش‌گیری از این حالت،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هر روز عصر نصف لیوان عرق بهارنارنج را با نصف لیوان آب و ۲ قطعه یخ مخلوط و آن را با یک قاشق سکنجبین شیرین و مصرف شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در حقیقت <em><strong>بهارنارنج</strong></em> گیاهی است که معمولا به صورت خوراکی و اغلب به عنوان یک طعم دهنده مورد استفاده قرار می گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بنابراین به واسطه ی طعم خوشی که دارد نیاز به استفاده از هیچ طعم دهنده ای وجود ندارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اما بهارنارنج از خواص بی شماری برخوردار می باشد که از مهم ترین آنها می توان به خواص بهارنارنج برای پوست نیز اشاره کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مداومت در مصرف بهارنارنج برای رفع بزرگی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/spleen" title="طحال" target="_blank" class="csslink">طحال</a> مفید است و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چنانچه به همراه آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/wild-celery" title="کرفس" target="_blank" class="csslink">کرفس</a> مصرف شود جهت استخراج سنگ‌های کلیه و مثانه و خرد کردن آنها بسیار موثر است.</span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/"><img class="aligncenter" title="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aec3fde3459d_jesarat.com-2018-05-4.jpg" alt="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" width="300" height="193"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">شما می توانید از جوشانده ی طبیعی گل ها یا از حالت خلال شده ی آن نیز استفاده نمایید و به مراقبت از پوست صورت خود بپردازید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">وجود التهاب های پوستی و علائم مربوط به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="آلرژی" target="_blank" class="csslink">آلرژی</a> از دیگر عواملی است که باید به آنها توجه شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">بهار نارنج برای این نوع از علائم نیز درمانی در دست دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/">خواص بهار نارنج برای پوست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span class="hps">عرق بهار نارنج</span>&nbsp;<span class="hps"> برای</span> <span class="hps">پوست</span>&nbsp; <span class="hps">بسیار عالی</span> <span class="hps">است و</span> <span class="hps">بنابراین</span> به جهت <span class="hps">ملایم</span> <span class="hps">بودن آن </span> <span class="hps">در محصولات کودک</span> <span class="hps">در فرانسه</span> <span class="hps">استفاده می شود</span>.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> <span class="hps">بجای تونرهای آماده میتوانید از این محصول صد در صد طبیعی استفاده کنید</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حمام با آب شکوفه های بهار نارنج آرامش بخش است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span class="hps">فنجان</span> <span class="hps">شیر گرم</span> <span class="hps">مخلوط با</span> <span class="hps">نصف فنجان </span>عرق بهار نارنج <span class="hps">با یک</span> <span class="hps">قاشق غذاخوری</span> <span class="hps">عسل،</span> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span class="hps">و اضافه کردن</span> <span class="hps">آن به آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/model-tub" title="وان" target="_blank" class="csslink">وان</a>&nbsp;</span> <span class="hps">حمام</span>&nbsp; یک <span class="hps">حمام</span> <span class="hps">آرامش بخش</span> <span class="hps">و معطر</span> <span class="hps">کننده است. برای پوست بسیار مفید است</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span class="hps">خوشبو کننده</span> <span class="hps">دست های سنتی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span class="hps">در</span> <span class="hps">شرق میانه</span>، مهمانان <span class="hps">به طور سنتی</span> <span class="hps">با</span> <span class="hps">یک کاسه عرق بهارنارنج</span>&nbsp; <span class="hps">برای تمیز کردن</span> <span class="hps">دست خود استفاده میکنند</span>. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span class="hps">شما می توانید</span> <span class="hps">همین ایده</span>&nbsp; را <span class="hps">برای</span> <span class="hps">پاک کننده</span>&nbsp;<span class="hps"> بوی</span> <span class="hps">دست</span>ها در مهمانی های <span class="hps">بعد از شام</span>&nbsp; <span class="hps">انجام دهید</span></span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/"><img class="aligncenter" title="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aec3fdebe3de_jesarat.com-2018-05-4.jpg" alt="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" width="300" height="225"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><span class="hps">به جای</span> <span class="hps">پر کردن</span> <span class="hps">خانه خود&nbsp; با</span> <span class="hps">عطر و بوی</span> <span class="hps">کاج</span> <span class="hps">مصنوعی</span>&nbsp;<span class="hps"> از یک</span> <span class="hps">خوشبو کننده هوا</span> ی طبیعی استفاده کنید<span class="hps">،</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"> <span class="hps">یک یاچند&nbsp;</span> <span class="hps">قاشق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> خوری</span>&nbsp; <span class="hps">از</span> <span class="hps">عرق بهار نارنج</span> <span class="hps">را در یک کاسه</span> <span class="hps">آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a></span>&nbsp; بریزید <span class="hps">و خانه را معطر کنید</span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/">خواص بهار نارنج برای پوست</a></span></strong></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با توجه به نتایج به دست آمده از یک مطالعه، از بهار نارنج می توان به عنوان یک پیش داروی موثر</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جهت کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی استفاده کرد. این مطالعه با هدف مقایسه ی </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تاثیر عرق بهار نارنج و دیازپام بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی انجام شد.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطالعه تعداد 60 بیمار 14 تا 48 ساله مراجعه کننده جهت عمل جراحی،</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره تقسیم شدند.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">2</span><span style="color: #0000ff;"> ساعت قبل از عمل به گروه یک 100 سیسی عرق بهار نارنج و به گروه 2 محلول</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک قرص 5 میلی گرم دیازپام در 100 سی سی آب به صورت خوراکی داده شد. </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میزان اضطراب موقعیتی پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف کننده ی بهار نارنج و دیازپام کاهش یافت.</span></div> <div><a href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/"><img class="aligncenter" title="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aec3fdf5445a_jesarat.com-2018-05-4.jpg" alt="خواص بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست ، خواص عرق بهار نارنج برای پوست صورت" width="300" height="255"></a></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">موی سر بسیار مؤثر است. جوشانده&nbsp; پوست نارنج قوی معده و کمی صفرابر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"> عرق بهار نارنج گرم و خشک است و از نظر خواص مقوی و فرح آور است و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گرفتگی ها را باز می‌کند و درد سینه را تسکین می‌دهد. حنای بی رنگ برای تقویت مو</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/khavas-bahar-narenj-baray-post/">خواص بهار نارنج برای پوست</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-05-03T11:12:35+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی آشنایی کامل با خواص برگ سنا برای لاغری و کاهش وزن http://golesorkh77.mihanblog.com/post/411 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آشنایی کامل با <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری-و-کاهش-وزن/">خواص برگ سنا برای لاغری</a> و کاهش وزن</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/securigera-varia" title="خواص برگ سنا" target="_blank" class="csslink">خواص برگ سنا</a> برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a> ، خواص برگ سنا در لاغری ، فواید برگ سنا برای لاغری , خواص برگ سنا برای لاغری چیست , مضرات و خواص برگ سنا برای لاغری , خواص برگ سنا برای لاغری و کاهش وزن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری-و-کاهش-وزن/"><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone size-full wp-image-148791" src="http://img.bisms.ir/2018/05/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری.jpg" alt="خواص برگ سنا برای لاغری ، خواص برگ سنا در لاغری ، فواید برگ سنا برای لاغری , خواص برگ سنا برای لاغری چیست" width="333" height="333"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آشنایی کامل با خواص برگ سنا برای لاغری و کاهش وزن در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a>.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.همانطور که می دانید سنا گیاهی است که خاصیت ملین کنندگی دارد و برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a> توصیه می شود. این گیاه توسط سازمان غذایی و دارویی آمریکا به عنوان ملینی خانگی و گیاهی تایید شده است. با این حال <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> سنا برای لاغری و عاملی برای پاک سازی سموم از بدن بکار می رود.چای سنا بوسیله ی دم کردن برگ گیاه سنا تهیه می شود. گیاه سنا دارای گل ها و غلاف زرد رنگ است. این گیاه در مناطق بیابانی رشد می کند. در کشور های مختلفی این گیاه برای درمان مشکلات گوارشی، بیماری های پوستی و بیماری های تنفسی قدمت چندین ساله دارد. طرفداران سنا اعتقاد دارند که این گیاه تاثیر بسزایی در روان کنندگی دارد که دفع سموم را از بدن تسریع می کند. خیلی از مردم از برگ های این درخت مستقیما دمنوش کرده و می نوشند. بهتر است چای سنا را از فروشگاه های معتبر تهیه بفرمایید. چای کیسه ای و یا چای سنا عاری از رزین ها و ترکیبات آلاینده است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری-و-کاهش-وزن/">خواص برگ سنا برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آیا شما تا به حال برای کاهش وزن تلاش نموده اید اما نتیجه ی مثبتی نگرفته اید؟ تا به حال هیچ گونه مطالعه علمی بر روی سنا انجام نشده است که اثر آن را بر روی لاغری تایید کند. بنابراین بوسیله جامعه ی پزشکان به عنوان ترکیبی فعال در کاهش وزن تایید نشده است. با این حال استفاده از سنا مطمئنا به شما کمک می کند تا سموم بدنتان دفع شود تا متابولیسم سلامتی داشته باشید. انباشتگی سموم بدن منجربه افزایش وزن می شود. دفع سموم می تواند از چاقی جلوگیری کند. بنابراین نوشیدن دمنوش سنا برای فرآیند کاهش وزن مفید است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری-و-کاهش-وزن/">چگونه برگ سنا را مصرف کنیم تا لاغری شویم؟</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای امنیت خاطر شما ممکن است دمنوش سنا را برای تقویت فرآیند کاهش وزن استفاده کنید. شما باید از نحوه ی استفاده ی صحیح از این گیاه اطمینان حاصل نمایید. ۱- امروزه تنوع زیادی از برگ سنا در بازار موجود است. اطمینان حاصل نمایید که دمنوش شما بدون کافئین باشد تا بر روی الگوی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a> شما تاثیری نگذارد. در حالیکه شکل کپسولی سنا هم در دسترس است اما توجه داشته باشید که دمنوش سنا با سرعت بیشتری جذب بدن شما می شود. ۲- در ابتدا آب را بجوش آورید. چای سنا را در در آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> ریخته و بگذارید بمدت حداقل ۵ دقیقه دم بکشد. بعضی از افراد از آب لیمو هم به عنوان یک طمع دهنده استفاده می کنند. شما ممکن است مقداری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> هم برای بهبود بیشتر طمع به آن اضافه کنید. ۳- برای تاثیر بیشتر شما می توانید از این دمنوش روزانه دو بار استفاده کنید. ۴- زمانی که شما دمنوش سنا را می نوشید در کنار آن از غذاهای مناسب تغذیه کنید تا اثر حداکثری داشته باشد. شما بهتر است از غذاهایی نظیر مرغ، ماهی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/decoration-photos-model" title="سالاد" target="_blank" class="csslink">سالاد</a> سبز و میوه جات تغذیه کنید. نوشیدن مقدار زیادی آب در طول روز ضروری است. این کار باعث بهبود فرآیند گوارشی شما می شود. ۵- ورزش همراه با چای سنا توصیه می شود. هیچ گونه قانون و فرمول ثابتی وجود ندارد، اما روزانه ۳۰ دقیقه ورزش مناسب می باشد. شما ممکن است فرمی از ورزش را در نظر بگیرید که با آن راحت تر هستید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری-و-کاهش-وزن/">توصیه پزشک متخصص طب سنتی در مورد لاغری با برگ سنا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حسین رضایی زاده متخصص طب سنتی در خصوص تاثیر داروهای تبلیغی در ماهواره و شبکه های مجازی برای لاغری گفت: داروهایی که در تبلیغات رنگین ماهواره‌ها مدعی لاغر یا چاق کردن فرد در یک زمان کوتاه هستند می‌توانند عوارض خطرناکی داشته باشند، و قطعا هیچ دارویی وجود ندارد که وزن را در مدت کوتاه کاهش دهد و عارضه نداشته باشد. وی افزود: معمولا عرضه کنندگان این داروها بیش از اینکه به سلامت افراد توجه کنند به منافع اقتصادی خود توجه بیشتری دارند. لذا توصیه می‌کنم برای کاهش یا افزایش وزن حتما با مراجعه به پزشک یک بررسی همه جانبه از نظر متابولیسم بدن، غدد و سایر عوامل انجام دهند. رضایی زاده تصریح کرد: نگاه طب سنتی به مزاج افراد به دو گونه تقسیم می‌شود، به این صورت که با توجه به اقتضای مزاجی یک فرد لاغر یا چاق بودن وی تشخیص داده می‌شود. طب سنتی مزاج افراد چاق را رطوبی می‌داند که با توجه به این موضوع آن‌ها استعداد لاغری کمتری دارند. و بلعکس افرادی که مزاج خشک دارند، (گرم و خشک یا سرد و خشک) افراد لاغر اندام هستند که این افراد اصولا استعداد چاق شدن را ندارند و افزایش وزن پیدا نمی‌کنند مگر با تغییرات وزن در طول زمان. این نگاه به ما کمک می‌کند که با توجه به مزاج فرد سرعت بیشتری در کاهش یا افزایش وزن بیماران داشته باشیم. وی در خصوص تاثیر برگ سنا در کاهش وزن توضیح داد: برگ سنا و گیاهان که مسهل هستند به هیچ وجه برای کاهش وزن توصیه نمی‌شود و متاسفانه برخی بدون داشتن اطلاعات کافی برای لاغر شدن از این گیاه دارویی استفاده می‌کنند. رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران بیان کرد: بسیاری از دمنوش‌های ترکیبی که در بازار موجود است دارای برگ سنا هستند و با توجه به اینکه سنا مسهلی قوی است، مصرف بی رویه آن در طول زمان ممکن است باعث تنبلی روده بزرگ شود، که از آن زمان روده در برابر هر درمانی مقاوم می‌شود. متاسفانه در برخی از مواقع از این گیاه با نام انگلیسی کاسیا در سطح بازار به فروش می‌رسد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری-و-کاهش-وزن/">خواص برگ سنا برای کاهش وزن و طریقه مصرف</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9/" title="برگ سنا و لاغری" target="_blank" class="csslink">برگ سنا و لاغری</a> رابطه ای مستقیم دارند. خواص سنا در درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fatty-liver-fatty" title="کبد چرب" target="_blank" class="csslink">کبد چرب</a> و خارج کردن همه انواع چربی ها از بدن نظیر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-fat" title="چربی خون" target="_blank" class="csslink">چربی خون</a> و چربی شکم کاربرد دارد. همچنین به علت اینکه باعث درمان یبوست و یبوست مزمن و شدید می شود، شکم و روده را از فضولات تخلیه می کند و به لاغری کمک می نماید. با این حال باید توجه داشته باشید که علیرغم وجود خواص برگ سنا برای لاغری ، تنها مصرف کردن مواد غذایی سالم به همراه ورزش یا پیاده روی روزانه و مستمر به لاغری و حفظ آن کمک می کند. به منظور استفاده از خواص برگ سنا برای لاغری می توانید مقدار یک قاشق چایخوری از آن را در آب جوش ریخته و دم کنید و بنوشید.طریقه مصرف برگ سنا برای لاغری در افراد گرم مزاج : افراد گرم مزاج در صورت نیاز به استفاده از برگ سنا برای یبوست و لاغری باید ۲۰ گرم از سنا را با ۲۰ گرم ‌<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coriander-seeds" title="تخم گشنیز" target="_blank" class="csslink">تخم گشنیز</a> و ۱۵ گرم خطمی سفید ترکیب کرده و به ۵ قسمت مساوی تقسیم کنند. سپس هر قسمت از آن را در یک لیوان آب ریخته و بجوشانند و عصر هنگام یا قبل از شام میل کنند.لاغری با برگ سنا در افراد سرد مزاج : افراد سرد مزاج می بایست به جهت استفاده از برگ سنا برای یبوست و لاغری ۲۰ گرم سنا را با ۱۰ گرم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/mohammadi" title="گل محمدی" target="_blank" class="csslink">گل محمدی</a> و ۲۰ گرم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fennel" title="رازیانه" target="_blank" class="csslink">رازیانه</a> ترکیب کرده و به ۵ قسمت مساوی تقسیم کنند. سپس یک قسمت از آن را با یک لیوان آب بجوشانند و عصرها یا قبل از شام میل کنند تا به هدف لاغری با برگ سنا برسند.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-برگ-سنا-برای-لاغری-و-کاهش-وزن/">خواص برگ سنا برای لاغری</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="آیا رابطه درمانی بین برگ سنا و کبد چرب وجود دارد؟" href="http://www.jesarat.com/%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8/" rel="bookmark">آیا رابطه درمانی بین برگ سنا و کبد چرب وجود دارد؟</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="خاصیت و خواص برگ سنا چیست و چه کاربردی دارد" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" rel="bookmark">خاصیت و خواص برگ سنا چیست و چه کاربردی دارد</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="طریقه مصرف و خواص برگ سنا و گل سرخ همراه عکس" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d9%88-%da%af%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" rel="bookmark">طریقه مصرف و خواص برگ سنا و گل سرخ همراه عکس</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="همه چیز در مورد برگ سنا عوارض و خواص این گیاه" href="http://www.jesarat.com/barge-sana-avarez/" rel="bookmark">همه چیز در مورد برگ سنا عوارض و خواص این گیاه</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="آیا رابطه ای بین مصرف برگ سنا و قند خون وجود دارد؟" href="http://www.jesarat.com/%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%d9%86/" rel="bookmark">آیا رابطه ای بین مصرف برگ سنا و قند خون وجود دارد؟</a></span></strong></h3> </div> text/html 2018-04-29T10:06:42+01:00 golesorkh77.mihanblog.com مسعود هاشمی گل محمدی http://golesorkh77.mihanblog.com/post/410 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">عکس و پرورش و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mohammadi/">گل محمدی</a> برای یبوست در بارداری با ماست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="گل محمدی" href="http://www.jesarat.com/mohammadi" target="_blank" rel="noopener">گل محمدی</a></span></strong> خواص,گل محمدی خواص دارویی,مربای گل محمدی خواص,خواص گل محمدی خشک شده,خواص گل محمدی خشک,خواص گل محمدی خشک شده,خواص گل محمدی برای پوست,خواص گل محمدی زرد,خواص گل محمدی سرخ,خواص گل محمدی در ماست,گل محمدی خواص دارویی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گل محمدی و عطر دل انگیز ان را را همه در ذهن داریم این گل خوشبو خواص درمانی بسیاری دارد.بهتر است بدانید که این گل در ایران اغلب در مناطق مرتفع و خشک می روید (ارتفاعات بین 2 تا 3 هزار متر از سطح دریا) و استانهای اصفهان (کاشان)، کرمان، کرمانشاه، فارس و آذربایجان شرقی از تولیدکنندگان اصلی گل محمدی در کشور هستند. تولید یک لیتر اسانس این گل نیازمند استفاده از چهار تن گلبرگ است و به همین دلیل محصولی بسیار گرانبها و باارزش و بابوی عالی تولید می شود.این گل دارای خواص بسیار زیادی برای درمان اعصاب است و ویژگی دیگر آن از بین بردن یبوست است.بسیاری از پزشکان این گل برای افزایش اعتماد به نفس استفاده می کنند<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/mohammadi/"><img class="alignnone wp-image-19522 size-full" title="گل محمدی،خواص گل محمدی" src="http://www.jesarat.com/wp-content/uploads/2015/12/Damask-rosebisms.ir-1.jpg" alt="گل محمدی،خواص گل محمدی" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mohammadi/">گل محمدی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خصوصیات گل های محمدی را بشناسید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در واقع درختچه کوچک با شاخه های زیاد و تیغهای ریز، برگهای آن روی سبز براق و پشت خزی دارند. گلهای صورتی کمرنگ و بسیار معطر. در <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="بهار" href="http://www.jesarat.com/bahar" target="_blank" rel="noopener">بهار</a></span></strong> شکوفه می زنند. اکثراً در ایران بخصوص در کاشان، قمصر، راوند، میمند، آذربایجان و قزوین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مزاج:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">– گیاه: مرکب القوی، در بعضی انواع آن سرد و خشک ذکر شده ولی در کل این گیاه دارای مزاجی معتدل است . در اول دوم خشک است و بویژه اگر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خشک شده باشد و در آخر دوم سرد است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;روغن: مرکب القوی می باشد و در کل معتدل می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;گلاب: در واقع مرکب القوی، مزاج آن سرد می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص (براساس طریق های استفاده):</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گلبرگها و غنچه تازه: مفرح، مقوی، مسهل (اگر زیاد بخورند(1))، مسکن صفرا(1)، رقیق کننده بلغم می باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ضماد: نافع برای ورم <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="مقعد" href="http://www.jesarat.com/anal-burning" target="_blank" rel="noopener">مقعد</a> ، رفع <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="جوش" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" target="_blank" rel="noopener">جوش</a></span></strong>، التیام زخمها (<strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="آبله" href="http://www.jesarat.com/chicken-pox" target="_blank" rel="noopener">آبله</a></span></strong>)، خشک کردن زخمها، برطرف کننده خونریزی و رطوبات رحم، رفع زگیل، ناراحتی های پوستی، رویانییدن گوشت تازه بر زخمهای عمیق، تحلیل ورمهای گرم، <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="شکستگی" href="http://www.jesarat.com/fracture" target="_blank" rel="noopener">شکستگی</a></span></strong> اعضاء</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مالیدن: رفع <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سردرد" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" target="_blank" rel="noopener">سردرد</a></span></strong> گرم، <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="چشم درد" href="http://www.jesarat.com/eyesore" target="_blank" rel="noopener">چشم درد</a></span></strong>، <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="گوش درد" href="http://www.jesarat.com/ear-pain-in-adults" target="_blank" rel="noopener">گوش درد</a></span></strong>، تقویت <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="دندان" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" target="_blank" rel="noopener">دندان</a></span></strong> و لثه، ترمیم زخمهای دهان، رفع بد بویی عرق، قطع عرق (جزء داروهای گیرنده در درمان چشم درد والتهاب چشم)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غرغره: مقوی دل و دماغ می باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بخور: درمان نزله گرم، عفونت بینی،&nbsp; <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="بواسیر" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" target="_blank" rel="noopener">بواسیر</a></span></strong> (<strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="پولیپ" href="http://www.jesarat.com/polyps" target="_blank" rel="noopener">پولیپ</a></span></strong>) بینی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عصاره گل خشک شده: قابض ، رفع خونریزی سینه، قطع اخلاط خونی، رفع رطوبات معده، درمان <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="یبوست" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" target="_blank" rel="noopener">یبوست</a></span></strong>، رفع خفقان گرم، رفع ضعف قلب، بند آوردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال</a></span></strong> های</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گرم (جزء داروهای سرد مزاج برای علاج سوءمزاج قلب و خفقان گرم قلب)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">– ضماد: خشک کردن رطوبتها است</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/mohammadi/"><img class="alignnone wp-image-19523 size-full" title="گل محمدی،خواص گل محمدی" src="http://www.jesarat.com/wp-content/uploads/2015/12/Damask-rosebisms.ir-2.jpg" alt="گل محمدی،خواص گل محمدی" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mohammadi/">گل محمدی خواص دارویی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوردن گل بن: قطع اخلاط خونی از سینه، قابض، بند آوردن اسهال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوردن زرود: بند آوردن خونریزی ازهرعضوی، قطع اسهال های سخت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص روغن: قابض، محلل، بازکننده مجاری، مسهل (1)</span></p>